dot
dot
bulletรู้จักภูเก็ต
bulletแวะร้านคุณแม่จู้
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต
DinoPark Mini Golf Phuket
ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ภูเก็ต
ภูเก็ตไข่มุก Phuket Pearl
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
บ้านศิลาชล ระยอง
Touch Star Resort
โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต
โรงแรมเครือกะตะกรุ๊ป
โรงแรมรอยัลพาราไดส์แอนด์สปา
Marina Phuket  Resort
โรงแรม Orchidacea Resort
โรงแรมกะตะธานี
พรทิพย์ ประสบการณ์ใหม่ของความอร่อย


งบรายจ่ายเทศบาลป่าตอง

เมื่อเวลา 10.30 น.ของวันที่ 8 สิงหาคม 2554 ที่ห้องประชุมพระพิสิฎฐ์กรณีย์ เทศบาลเมืองป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ได้มีการประชุมสภาเทศบาลเมืองป่าตอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2554 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 และพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองป่าตอง เรื่อง การควบคุมและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย

ซึ่งทางสภาเทศบาลเมืองป่าตอง มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองป่าตอง เรื่อง การควบคุมและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย  โดยมีนายธานินทร์ อรรถทรัพย์ ประธานสภาเทศบาลเมืองป่าตอง เป็นประธานการประชุม และมีนายเปี่ยน กี่สิ้น นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองป่าตองเข้าร่วม           

ทั้งนี้ที่ประชุมได้ผ่านความเห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่งได้มีการตั้งจ่ายเป็นเงินจำนวนรวม 302,892,200 บาท ประกอบด้วย ด้านการเศรษฐกิจ ด้านการดำเนินงานอื่นๆ ด้านบริการชุมชนและสังคม และด้านการบริหารงานทั่วไป และได้ประมาณการรายรับไว้รวมประมาณ 303,170,000 บาท ทั้งรายได้จากหมวดภาษีอากร หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต หมวดรายได้จากทรัพย์สิน หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ หมายรายได้เบ็ดเตล็ด และรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในหมวดภาษีจัดสรรและรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป           

ขณะเดียวกันยังได้เห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองป่าตอง เรื่อง การควบคุมและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย   ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันชุมชนในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง มีความหนาแน่นเพิ่มขึ้นทำให้น้ำเสียและของเสียที่เกิดจากการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลและป้องกันเกี่ยวกับการอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ประกอบกับพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 ได้ประกาศใช้และให้ท้องถิ่นตราเทศบัญญัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย เพื่อให้การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายเพื่อให้การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายเป็นไปอย่างเคร่งครัด เทศบาลเมืองป่าตองจึงจำเป็นต้องตราเทศบัญญัติดังกล่าวขึ้น