ม.อ. รับสมัครอบรมไกด์ เพิ่มเติม


กำหนดการรับสมัครและรายงานตัว 

การฝึกอบรมมัคคุเทศก์เฉพาะ

(ทางทะเลชายฝั่ง ) รุ่นที่ 2 (รอบ 2 )

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตภูเก็ต

โทรศัพท์ 076-276-401-4,  0-8484-72888,   0-8647-67800 และทาง  www.pcc.psu.ac.th

 

รับสมัคร                                                                                      

วันที่ 2-6  สิงหาคม  2553              สำนักงานวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต อาคาร 6 ม.อ.ภูเก็ต

                                                                                                                                                                                       

ค่าสมัคร 300 บาท

 

- สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์                    

วันที่  7  สิงหาคม  2553           9.00-12.00 น.    สอบข้อเขียน                       ห้อง 6304 อาคาร 6 ม.อ.ภูเก็ต

                                                        13.00- 16.00 น.  สอบสัมภาษณ์                     ห้อง 6102 , 6104  อาคาร 6 ม.อ.ภูเก็ต

 

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนเข้าอบรม      

วันเสาร์ที่  7     สิงหาคม  2553                              

สำนักงานวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต อาคาร 6  ม.อ.ภูเก็ต เวลา 17.00 น.               

และ www.pcc.psu.ac.th

 

- รายงานตัวและชำระเงินลงทะเบียน                                        วั

วันที่  8   สิงหาคม  2553          สำนักงานวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต อาคาร 6  ม.อ.ภูเก็ต

 

ค่าลงทะเบียน 9,000 บาท

-  พิธีเปิดและปฐมนิเทศก์          วันที่  9     สิงหาคม  2553 ห้องประชุมหลวงอนุภาษภูเก็ตการ

       -   ฝึกอบรม                                    วันที่ 9- 25 สิงหาคม 2553  ห้อง 6314 อาคาร 6  ม.อ.ภูเก็ต

                                                                      ( หยุดวันที่ 12-15 ส.ค. 53 และหยุดวันอาทิตย์)

 

 

 


 

ใบสมัคร เข้าอบรมหลักสูตร “มัคคุเทศก์เฉพาะ (ทางทะเลชายฝั่ง) รุ่นที่ 2 ”

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   วิทยาเขตภูเก็ต

ในระหว่างวันที่ 9  –  25  สิงหาคม 2553

 

รูปถ่าย

(1นิ้ว)

 

 

 

 


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

1.  ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)......................................................นามสกุล.............................................................................................................

2.  เชื้อชาติ ...................................................สัญชาติ....................................................ศาสนา........................................................................

3.  ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่....................หมู่ที่.........................................ซอย.......................................ถนน................................................................

      ตำบล.....................................อำเภอ.....................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์..................................................

     โทรศัพท์..................................โทรสาร....................................โทรศัพท์เคลื่อนที่...........................................................................................

E-mail ......................................................................................................................................................................................................

4.  ชื่อ-สกุล บิดา...........................................................................อาชีพ...........................................................................................................

     ชื่อ-สกุล มารดา........................................................................อาชีพ..........................................................................................................

5.  การศึกษาสูงสุด                   ม.3/เทียบเท่า                   ม.6/เทียบเท่า                     ปริญญาตรี               สูงกว่าปริญญาตรี           

อื่น ๆ  ระบุ.................................................................................................................................................................................................

6.  มีความรู้ความสามารถพิเศษ  คือ .................................................................................................................................................................

7.  โรคประจำตัว .............................................................................................................................................................................................

8.  อาชีพปัจจุบัน ....................................................................ตำแหน่ง............................................................................................................

     สถานที่ทำงาน  .................................................................โทรศัพท์...............................................โทรสาร...................................................

    

ข้าพเจ้าได้ยื่นหลักฐานการสมัครสอบเข้ารับการอบรม ดังนี้  (สำเนาทุกฉบับ    เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)

   รูปถ่าย(สี/ขาว-ดำ สุภาพเรียบร้อยไม่สวมแว่นตา/หมวก) ขนาด 1 นิ้ว                                       จำนวน   6   รูป                        

   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมตัวจริง                                                                        จำนวน   3   ชุด       

   สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมตัวจริง                                                                                         จำนวน   3   ชุด       

   สำเนาวุฒิการศึกษา(ไม่ต่ำกว่าม.3/เทียบเท่า เป็นระเบียน/ทรานสคริป)พร้อมตัวจริง                จำนวน   3   ชุด

หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ- สกุล (ถ้ามี)      พร้อมตัวจริง                                                            จำนวน   3   ชุด       

   หลักฐานอื่น ๆ(ระบุ) .................................................                                                             จำนวน   3   ชุด       

        ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ       ทั้งนี้        หากมีการตรวจสอบเอกสารหรือคุณวุฒิของข้าพเจ้าในภายหลัง ปรากฏว่า     ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครหรือปลอมแปลงเอกสารทางราชการ     ข้าพเจ้าจะไม่ขอเรียกร้องขอรับเงินคืนค่าใช้จ่ายในการสมัคร   การอบรมและสิทธิ์ความเสียหายใด ๆ    พร้อมยินยอมให้ดำเนินคดีตามกฎหมาย

 

ลงลายมือชื่อ........................................................ผู้สมัคร

                      (...................................................)

                    ............/........................./....................

วิธีชำระเงิน

1. ชำระด้วยตนเองที่       

    วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต    ม.อ.  ภูเก็ต          

    อาคาร 6  ชั้น 1   80 หมู่ที่ 1  ต.กะทู้   อ.กะทู้  จ.ภูเก็ต             

    โทร.076-276-401-4 , 0-8484-72888 

2. ชำระผ่านธนาคาร  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

    สาขาย่อย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

    ชื่อบัญชี  วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต    เลขที่บัญชี  857-207546-6

    พร้อม Fax  ใบโอนมาที่ 076-276-400  (ระบุชื่อผู้สมัคร)

 

ลงลายมือชื่อ........................................................ผู้รับสมัคร                                        เลขที่ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่..............เลขที่................

                  (...................................................)                                                       จำนวนเงินค่าสมัคร................................................บาท

............/........................./....................                      ผู้ตั้งกระทู้ ธนวัฒน์ :: วันที่ลงประกาศ 2010-08-03 15:33:46


[1]

ความคิดเห็นที่ 3 (3347613)
ปี2555จะมีการเปิดอบรมไกด์จีนหรือเปล่าครับถ้ามีจะเปิดช่วงไหนครับต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้าง
ผู้แสดงความคิดเห็น วีนัส (veenus001-dot-poll-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-12-05 21:47:42


ความคิดเห็นที่ 2 (3292389)
เปิดอีกเมื่อไหร่ค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น เหมี่ยว (rudemamew-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2011-01-13 23:37:55


ความคิดเห็นที่ 1 (3190733)
ดูเพิ่มเติมที่นี่ http://www.pcc.psu.ac.th/course/course_2553/guide2/pragard3.pdf
ผู้แสดงความคิดเห็น ธนวัฒน์ วันที่ตอบ 2010-08-03 15:51:40[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล