dot dot
dot
dot
bulletรู้จักภูเก็ต
bulletแวะร้านคุณแม่จู้
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต
DinoPark Mini Golf Phuket
ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ภูเก็ต
ภูเก็ตไข่มุก Phuket Pearl
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
บ้านศิลาชล ระยอง
Touch Star Resort
โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต
โรงแรมเครือกะตะกรุ๊ป
โรงแรมรอยัลพาราไดส์แอนด์สปา
Marina Phuket  Resort
โรงแรม Orchidacea Resort
โรงแรมกะตะธานี
พรทิพย์ ประสบการณ์ใหม่ของความอร่อย


ส่งเสริมการจัดอบรมจริยธรรมอิสลาม

 

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2556 เวลา 09.00 . ที่โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายจีรศักดิ์ ท่อทิพย์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในนามนายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมจริยธรรมอิสลามจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2556 ครั้งที่ 18 ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสมาคมส่งเสริมจริยธรรมอิสลามจังหวัดภูเก็ต และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต โดยมี จ...โกมล ดุมลักษณ์ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม ซึ่งมี นายประสาน ประทีป ณ ถลาง รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นางนวลจันทร์ สามารถ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นายอัครเดช ตุ้งกู นายกสมาคมส่งเสริมจริยธรรมอิสลามจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย คณะกรรมการจัดการอบรม ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำองค์กรและบุคคลทั่วไป เข้าร่วมการอบรม จำนวน 1,000 คน ซึ่งได้รับเกียรติจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันต่างๆ จำนวน 12 คน มาเป็นวิทยากร

โครงการอบรมจริยธรรมอิสลามจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 18 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21 เมษายน – 7 กรกฎาคม 2556 ณ โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต โดยมีพิธีเปิดและปิดการอบรม ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตให้มีความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้า รวมทั้งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสามารถสร้างสมอีหม่าน ศรัทธาในความเป็นมุอ์มินของมุสลิมในจังหวัดภูเก็ต สร้างความสมานสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันแก่ผู้เข้าอบรมและทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วม ตลอดจนเพื่อเตรียมพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในวันที่ 31 ธันวาคม 2558

 

การจัดการอบรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นเงินจำนวน 600,000 บาท พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนจากบุคคลและองค์กรต่างๆ สมควรได้รับการขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง ได้แก่ ท่านประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต อิหม่ามทุกมัสยิดในจังหวัดภูเก็ต องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา เทศบาลตำบลป่าคลอก เทศบาลตำบลราไวย์ เทศบาลตำบลรัษฎา และฐานทัพเรือกองเรือภาคที่ 3 ที่ได้บริการจัดรถรับ-ส่งผู้เข้าอบรม และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ที่ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดการอบรมครั้งนี้”

นายปริญญา ประหยัดทรัพย์ กล่าวในนามสมาคมส่งเสริมจริยธรรมอิสลามจังหวัดภูเก็ตว่า “โครงการอบรมจริยธรรมอิสลามจังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการที่อยู่คู่กับชาวมุสลิมในจังหวัดภูเก็ตมาเป็นเวลา 27 ปีแล้ว โดยดำเนินการจัดครั้งแรกเมื่อปี พ..2529 ณ โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต ซึ่งชาวมุสลิมในจังหวัดภูเก็ตส่วนใหญ่ผ่านการอบรมจากโครงการนี้ โดยใช้เวลาในวันอาทิตย์ติดต่อกันเป็นเวลา 3 เดือนต่อปี เนื่องจากอิสลามมีบทบัญญัติที่มุ่งเน้นให้มุสลิมตระหนักในภารกิจของการศึกษาหาความรู้อย่างยิ่งและมิได้มีคำสอนให้ศึกษาเฉพาะในระบบโรงเรียนเท่านั้น แต่เน้นย้ำให้มุสลิมศึกษาตลอดชีวิต อิสลามเสนอแนวคิดว่า การศึกษาสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของมุสลิม และสามารถสร้างสมอีหม่าน ศรัทธาในความเป็นมุอ์มินอีกระดับหนึ่ง หากสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงฉันใด มุสลิมต้องทบทวนบทบาทในความเป็นมุสลิมฉันนั้น ว่าตระหนักในการแสวงหาความรู้มากน้อยเพียงใด ปรับความรู้สึกนึกคิดและจิตมุ่งตรงอัลเลาะห์ (ซ..) หรือไม่ อย่างไร ดำเนินชีวิตมีความสุขหรือไม่ นี่คือ แนวคิดและหลักการ เพื่อจุดประกายความคิดในการดำเนินการจัดโครงการอบรมจริยธรรมอิสลามจังหวัดภูเก็ต

ขณะที่...โกมล ดุมลักษณ์ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นพี่น้องมุสลิมชาวภูเก็ตแต่งกายอย่างสวยงาม และได้สละเวลาอันมีค่ามาร่วมงานในครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนงานสำคัญของอัลเลาะห์ (ซ..) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น การมีอีหม่าน และความศรัทธา คือ การศึกษาหาความรู้อย่างแท้จริง เพื่อพัฒนาตนเองและครอบครัวให้มีความเจริญก้าวหน้าตามหลักศาสนาอิสลาม และให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข โดยครอบครัวจะต้องยึดมั่นในหลักศาสนา

            ในการนี้ ขอขอบคุณ ท่านไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายก อบจ.ภูเก็ต ที่ได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการนี้มาโดยตลอด รวมถึงนายอัครเดช ตุ้งกู นายกสมาคมส่งเสริมจริยธรรมอิสลามจังหวัดภูเก็ต พร้อมกับคณะกรรมการส่งเสริมจริยธรรมอิสลามจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการอิสลามจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนภาคส่วนราชการ และทุกฝ่ายที่ได้มีส่วนร่วมให้โครงการนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ในโอกาสนี้ ขอความสันติ ความเมตตาความปราณีจงมีแด่พวกเราทุกท่าน” ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำ จ.ภูเก็ต กล่าว

 

ทางด้าน นายจีรศักดิ์ ท่อทิพย์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่มีโอกาสมามีส่วนร่วมในพิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมจริยธรรมอิสลาม ประจำปี 2556 ทั้งนี้ ท่านไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายก อบจ.ภูเก็ต ได้ฝากความระลึกถึงมายังพี่น้องทุกท่านด้วย ซึ่งตลอด 4 ปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ภายใต้การบริหารงานโดย ท่านไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ ได้สนับสนุนงบประมาณที่เกี่ยวกับโครงการด้านอิสลามมาอย่างต่อเนื่อง และโครงการนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ อบจ.ภูเก็ต ได้สนับสนุนงบประมาณ เพื่อต้องการให้พี่น้องมุสลิมได้ศึกษาหาความรู้ ฉะนั้น การเข้ารับการอบรม คือการเพิ่มพูนความรู้ เพื่อนำไปพัฒนาและวางแผน การบริหารครอบครัวให้ได้รับความสำเร็จ ซึ่งศาสนาอิสลามก็ได้สอนให้แสวงความรู้ ตั้งแต่ในเปลจนกระทั่งถึงหลุมฝังศพ คือจำเป็นต้องแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา

ขอชื่นชมยินดีกับทุกท่าน ในการดำเนินงานโครงการอบรมจริยธรรมอิสลามจนได้รับความสำเร็จเป็นอย่างมาก และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งน้อยองค์กรที่สามารถดำเนินการในลักษณะนี้ได้ ในนามของ อบจ.ภูเก็ต ขอขอบคุณสมาคมส่งเสริมจริยธรรมอิสลามจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต และผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินการอบรมครั้งนี้โดยทั่วกัน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านที่เข้ารับการอบรมจะได้รับประโยชน์สูงสุด ได้นำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข และได้รับความสำเร็จตามความมุ่งหวังทุกประการ”

 

ข่าวภูเก็ตออนไลน์
ข่าวกิจกรรม อบจ ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต คว้า 11 เหรียญ
อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีไทย
อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยโครงการภูเก็ตแคร์ ต.กะทู้
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมวาระยามเช้า เพื่อหารือการพัฒนา จ.ภูเก็ต
ศาลาประชาคม อบจ.ภูเก็ต สวนสวยเพื่อคนรักสุขภาพ
ประชุมวาระยามเช้าภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ศึกษาดูงาน
อบจ.ภูเก็ต รับมอบเงินสนุน CCTV จากจีน
อบจ.ภูเก็ต อบรมปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพและปฐมพยาบาล
อบจ.ภูเก็ต จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560
รพ.อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมโครงการการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขให้บริการดูแลผู้ป่วยอย่างมีมาตรฐาน
อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสนามกีฬาหาดสุรินทร์
ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก จ.ภูเก็ต
Phuket Clinic Center
กีฬาพาสุขเพื่อลูกรัก
ประชุม IMG-GTจังหวัดภูเก็ต
พิธีเปิดงานประเพณีตรุษจีน ประจำปี 2556
ปีมะเส็งตระการตา จรัสฟ้าจรดหล้าตระการใจ
อบจ.เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษครู
ลงพื้นที่สวัสดีปีใหม่
อวยพรปีใหม่ 2556
คัดเลือก กกจ.ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ร่วมงานต้อนรับเรือรบอินเดีย
โครงการภูเก็ต 1 ตำบล 1 แอโรบิก ปี 2555แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved. ภูเก็ตออนไลน์ : เว็บไซต์ข่าวของคนภูเก็ต
ติดต่อหาเรา email: phuketnews@gmail.com Tel: 0813974624 / 0818945256 Got News Read Me?อยากรู้ข่าวอ่านภูเก็ตออนไลน์หรือยัง?