ReadyPlanet.com
dot
dot
ร้านคุณแม่จู้
APEX
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต
เทศบาลตำบลกะรน
เทศบาลตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลวิชิต
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
DinoPark Mini Golf Phuket
ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ภูเก็ต
ภูเก็ตไข่มุก Phuket Pearl
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โรงแรมป่าตองเบย์ฮิลล์
บ้านศิลาชล ระยอง
Touch Star Resort เชียงใหม่
โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต
โรงแรมเครือกะตะกรุ๊ป
โรงแรมรอยัลพาราไดส์แอนด์สปา
Marina Phuket  Resort
โรงแรม Orchidacea Resort
โรงแรมกะตะธานี
พรทิพย์ ภูเก็ต
ม.อ.ภูเก็ตPSU Phuket


อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีไทย

 

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 10.30 . นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีไทย โดยมี นางนวลจันทร์ สามารถ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นางสาวกมลทิพย์ เอ่งฉ้วน หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงตัวแทนกลุ่มสตรีในจังหวัดภูเก็ต และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

                องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้กำหนดจัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ เนื่องจากวันที่ 8 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันสตรีสากล ซึ่งทาง อบจ.ภูเก็ต ได้ให้ความสำคัญต่อกลุ่มสตรีมาโดยตลอด โดยการจัดกิจกรรมโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพสตรีเพื่อสร้างความเข้มแข็งในหลายรูปแบบ สำหรับปีนี้ อบจ.ภูเก็ต ได้กำหนดรูปแบบโครงการเป็นการจัดกิจกรรมอบรมและบรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มสตรี เนื่องจากความรู้นั้นเป็นพื้นฐานของการพัฒนาในทุกอย่าง โดยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ เพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมายและสิทธิสตรี เพื่อสร้างภาวะผู้นำ พร้อมกระตุ้นและเปิดโอกาสให้สตรีได้เข้ามามีบทบาท กล้าคิดกล้าแสดงออกและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาสังคม เพื่อให้ความรู้ในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของสตรีทั้งในด้านครอบครัว การสร้างอาชีพและรายได้ เพื่อการดำรงชีวิตและยั่งยืน เพื่อส่งเสริมให้องค์กรสตรีเกิดความเข้มแข็ง ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม อันนำมาสู่การส่งผลต่อการพัฒนาประเทศโดยรวม เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชน และให้เห็นความสำคัญของกลุ่มสตรี รวมทั้งสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในระดับจังหวัดและในสังคม

                การจัดโครงการในครั้งนี้ มีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีไทย มีวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายธรรมนูญ วรรณวิชัยกุล ข้าราชบำนาญฯ บรรยายหัวข้อ กฎหมาย และสิทธิสตรี เพื่อพัฒนาให้ก้าวทันยุคไทยแลนด์ 4.0” และหัวข้อ สร้างพลัง และภาวะผู้นำของสตรีในสังคม ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ยอแสงรัตน์ อาจารย์สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต บรรยายหัวข้อ บทบาทสตรีกับการสร้างอาชีพ เสริมรายได้ในยุคไทยแลนด์ 4.0” โดยมีกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ จำนวน 500 คน ประกอบด้วย กลุ่มสตรีในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 17 ตำบล ได้แก่ ตำบลตลาดเหนือ, ตำบลตลาดใหญ่, ตำบลรัษฎา, ตำบลเกาะแก้ว, ตำบลวิชิต, ตำบลกะรน, ตำบลราไวย์, ตำบลฉลอง, ตำบลกะทู้, ตำบลป่าตอง, ตำบลกมลา, ตำบลเชิงทะเล, ตำบลป่าคลอก, ตำบลศรีสุนทร, ตำบลเทพกระษัตรี, ตำบลสาคู, ตำบลไม้ขาว รวมถึงวิทยากรและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามโครงการ

                สำหรับกิจกรรมคัดเลือกสตรีผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น ประจำปี 2561 อบจ.ภูเก็ต ได้ขอความร่วมมือไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พิจารณาคัดเลือกสตรีผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นร่วมกับสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ในเขตพื้นที่และคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีประจำตำบล โดยคัดเลือกจากสตรีที่บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น และสังคม ด้วยความเสียสละ เป็นที่ยอมรับของสังคม มีความประพฤติดี มีอาชีพสุจริต และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม นอกจากนี้ สตรีดีเด่นจะต้องมีสัญชาติไทย มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจังหวัดภูเก็ต ไม่น้อยกว่า 1 ปี (ก่อนวันที่ 8 มีนาคม 2561) มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี โดยให้จัดส่งชื่อสตรีผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นที่คัดเลือกมาให้ทาง อบจ.ภูเก็ต ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อจัดทำประกาศและนำรายชื่อไปจัดทำเกียรติบัตรต่อไป ในการนี้ อบจ.ภูเก็ต ได้จัดส่งหนังสือขอความร่วมมือคัดเลือกสตรีผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นให้กับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561
ข่าว อบจ ภูเก็ต

การเปิดสมัครรับเลือกตั้ง อบจ.ภูเก็ตวันสุดท้าย
เลือกตั้ง อบจ.ภูเก็ต วันแรกคึกคัก 3 ทีม พร้อมใจมาสมัครอย่างคับคั่ง
อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการฝึกอบรมคนประจำเรือ article
อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี
อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะนักเรียนเดินเรือพาณิชย์
อบจ.ภูเก็ต คว้า 11 เหรียญ
อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยโครงการภูเก็ตแคร์ ต.กะทู้
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมวาระยามเช้า เพื่อหารือการพัฒนา จ.ภูเก็ต
ศาลาประชาคม อบจ.ภูเก็ต สวนสวยเพื่อคนรักสุขภาพ
ประชุมวาระยามเช้าภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ศึกษาดูงาน
อบจ.ภูเก็ต รับมอบเงินสนุน CCTV จากจีน
อบจ.ภูเก็ต อบรมปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพและปฐมพยาบาล
อบจ.ภูเก็ต จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560
รพ.อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมโครงการการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขให้บริการดูแลผู้ป่วยอย่างมีมาตรฐาน
อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสนามกีฬาหาดสุรินทร์
ส่งเสริมการจัดอบรมจริยธรรมอิสลาม
ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก จ.ภูเก็ต
Phuket Clinic Center
กีฬาพาสุขเพื่อลูกรัก
ประชุม IMG-GTจังหวัดภูเก็ต
พิธีเปิดงานประเพณีตรุษจีน ประจำปี 2556
ปีมะเส็งตระการตา จรัสฟ้าจรดหล้าตระการใจ
อบจ.เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษครู
ลงพื้นที่สวัสดีปีใหม่
อวยพรปีใหม่ 2556
คัดเลือก กกจ.ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ร่วมงานต้อนรับเรือรบอินเดีย
โครงการภูเก็ต 1 ตำบล 1 แอโรบิก ปี 2555แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล