ReadyPlanet.com
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต
เทศบาลตำบลกะรน
เทศบาลตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลวิชิต
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
DinoPark Mini Golf Phuket
ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ภูเก็ต
ภูเก็ตไข่มุก Phuket Pearl
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โรงแรมป่าตองเบย์ฮิลล์
บ้านศิลาชล ระยอง
Touch Star Resort เชียงใหม่
โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต
โรงแรมเครือกะตะกรุ๊ป
โรงแรมรอยัลพาราไดส์แอนด์สปา
Marina Phuket  Resort
โรงแรม Orchidacea Resort
โรงแรมกะตะธานี
ร้านคุณแม่จู้
พรทิพย์ ภูเก็ต
ม.อ.ภูเก็ตPSU Phuket
APEX


การรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันจัดรับฟังความคิดเห็น

เกี่ยวกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

 

21 สิงหาคม 2563 ที่โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ต นาย วงศ์กร นุ่นชูคันธ์ รองผุ้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีโดยนายสุริยัน เดชรักษา ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และข้าราชการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
 
 
นายสุริยัน กล่าวว่า วันนี้ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 มาตรา 14 กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดกับหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานที่เป็นรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนในพื้นที่ประกอบกับมาตรา 26
ได้กำหนดให้จัดตั้งกลุ่มจังหวัด และกำหนดจังหวัดที่ตั้งศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดของจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด ทำหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัด และมีคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก. ) เป็นกลไกขับเคลื่อนการบริหารงานของกลุ่มจังหวัด การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด และให้ความเห็นชอบรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด และคำของบประมาณกลุ่มจังหวัด
โดยมีกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้เป็นหน่วยงานด้านธุรการ ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก. )
 
 
ดังนั้นเพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกระบวนการตามที่กฎหมายกำหนดกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันจึงได้จัดการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พ.ศ. 2562 - 2565 ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น
 
ทั้งนี้ในการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดจะนำข้อมูลสภาพทั่วไปข้อมูลเชิงพื้นที่และการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันที่ผ่านการวิเคราะห์จากการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (พ.ศ. 2562 -2565) ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมกระบี่รีสอร์ทตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่เพื่อร่วมกันปรึกษาหารือถึงความถูกต้องและเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวโดยการประชุมในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้แทนภาคประชาสังคมและผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนรวมทั้งสื่อมวลชนผู้สังเกตการณ์และเจ้าหน้าที่โครงการจากจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้แก่ กระบี่ตรังพังงาภูเก็ตระนองและสตูลตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น 100 คน
 ข่าวภูเก็ต phuket news

จังหวัดภูเก็ตให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบโควิด19 article
เทศบาลนครภูเก็ตตรวจคัดกรองโรคโควิด19ชุมชนย่านเมืองเก่า
เจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตเตือนระมัดระวังการเดินเรือช่วงปีใหม่
จังหวัดภูเก็ตประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประชุมจัดทำบัญชีรายชื่อพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน 6 แห่ง
เทศบาลนครภูเก็ต ให้การต้อนรับ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
ผนึกกำลังวางกลยุทธ์กอบกู้ท่องเที่ยวภูเก็ต
โครงการ Ambassador’s Trip to Phuket 2020
มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยได้ต้อนรับ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
พิธีเปิดงานมหกรรมกระทรวงแรงงานพบประชาชน
เรวัต นำทีมภูเก็ตหยัดได้ เปิดตัวแถลงนโยบาย
แสนสิริจับมือธนาคารไทยพาณิชย์สืบสานประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ต
RTเตรียมระดมทุนเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เฝ้าระวังต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย
ภูเก็ตวางแนวทางการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันโควิด19
กรรมาธิการท่องเที่ยวประชุมแลกเปลี่ยนแนวทางแก้ปัญหาท่องเที่ยวภูเก็ต
โรคโควิด-19 กับสิทธิประกันสังคม
เทศบาลนครภูเก็ตจัดตรุษจีนย้อนอดีต ครั้งที่ 21
เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก ครั้งที่ 26@ ภูเก็ตแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล