dot dot
dot
dot
bulletรู้จักภูเก็ต
bulletแวะร้านคุณแม่จู้
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต
DinoPark Mini Golf Phuket
ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ภูเก็ต
ภูเก็ตไข่มุก Phuket Pearl
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
บ้านศิลาชล ระยอง
Touch Star Resort
โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต
โรงแรมเครือกะตะกรุ๊ป
โรงแรมรอยัลพาราไดส์แอนด์สปา
Marina Phuket  Resort
โรงแรม Orchidacea Resort
โรงแรมกะตะธานี
พรทิพย์ ประสบการณ์ใหม่ของความอร่อย


ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช ควนชะลิก

ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลควนชะลิก 

แหล่งศึกษาเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแห่งที่ 9

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการเปิดศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชน สู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ในท้องถิ่นที่มีความพร้อมทั้งด้านสถานที่ ด้านงบประมาณ และด้านการบริหารจัดการ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย  ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบัน มีจำนวน ๘ แห่ง ดังนี้  ๑.ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ขุนละหาร  จ.นราธิวาส ๒.ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช วัดฝั่งคลอง จังหวัดนครนายก ๓.ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวน จังหวัดลพบุรี  ๔.ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช ตำบลคลองแห จ.สงขลา ๕.ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช ตำบลนาขยาด จังหวัดพัทลุง ๖.ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช  วัดดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ ๗.ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช ตำบลท่าโสม  จังหวัดตราด และ ๘.ศูนย์วัฒนธรรม  เฉลิมราช  ตำบลหน้าถ้ำ จังหวัดยะลา และ แห่งที่ ๙ คือ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีกำหนดเปิดในวันอังคารที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เพื่อเปิดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและผู้ที่สนใจทั่วไปได้เข้ามาเยี่ยมชมวิถี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาวตำบลควนชะลิก

             ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลควนชะลิก  ตั้งอยู่เลขที่ ๓๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช  ตำบลควนชะลิกเป็นชุมชนเก่าแก่ชุมชนหนึ่งในอำเภอหัวไทร มี ๖ หมู่บ้านประกอบด้วย หย่อมบ้านขนาดใหญ่ๆ เช่น บ้านดอนผาสุก บ้านดอนจอแหล บ้านปากเหมือง บ้านควนใหญ่ บ้านควนนุ้ย บ้านควนเลโมง บ้านหัวไทร เป็นต้น คำว่าควนชะลิก มาจากปัจจัยหลายลักษณะของภูมิปะเทศที่เป็นภูเขาเตี้ยๆมีดินแดงหรือดินลูกรัง สูงขึ้นกว่าพื้นที่ทั่วไป เรียกว่า ควนอีกคำหนึ่งคือ ชะลิก สันนิษฐานกันว่ามาจากคำว่าน้ำ เนื่องจากบริเวณรอบๆควนเป็นลุ่ม ลึก มีน้ำรอบควน แต่อีกกระแสหนึ่ง คาดว่าจะเพี้ยนเสียงมาจาก ควนลึก และเป็นควนชะลิกในที่สุด ควนชะลิก มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดสงขลาทางทิศใต้และจังหวัดพัทลุงทางทิศตะวันตก ผู้คนส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก คือ การทำนา  หลายครัวเรือมีอาชีพสำรอง คือ การปลูกปาล์มน้ำมัน ปลูกพริก ปลูกพืชผักอื่นๆ บางครัวเรือมีอาชีพเสริม ได้แก่ การทำปลาร้า การสานเสื่อกระจูด การทำขนมพื้นบ้าน เป็นต้น และเลี้ยงแพะเป็นอาชีพเสริม   โดยการเลี้ยงนั้นมีการจัดกลุ่มทำโรงเลี้ยงแพะที่มีมาตรฐาน ยกพื้นสูง มีรางให้อาหารแพะอย่างเป็นระเบียบ รวมทั้งปลูกผัก เลี้ยงปลา และเลี้ยงวัว

              ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชแห่งนี้   นับว่าเป็นศูนย์รวมของการบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนตำบลควนชะลิก  พร้อมทั้งเปิดให้ประชาชนในชุมชนได้มาศึกษาแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงกบ การปลูกพืช  ผักต่างๆ เป็นต้น นอกจากนั้นงานช่างฝีมือด้านช่างไม้ นับว่าเป็น ความโดดเด่นของชุมชน โดยเฉพาะการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ โต๊ะ ตู้ เก้าอี้ และงานที่เกี่ยวข้องกับประเพณีของชุมชน เช่น การทำยอดเจดีย์ที่ใช้ในขบวนแห่งานสาทรเดือนสิบของชุมชน  สำหรับวันเสาร์และอาทิตย์ จะเปิดให้คนในชุมชนใช้พื้นที่ในศูนย์จัดตลาดนัดเพื่อให้คนในชุมชนนำสินค้ามาจำหน่าย ไม่ว่าจะเป็นของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนด้วย


            อนึ่ง ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช คือ แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวในพื้นที่นั้น ๆ และมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชนที่เกิดขึ้นและดำรงอยู่ ผ่านลูกหลานในชุมชนส่งเสริมการรวบรวม จัดระบบ และจัดแสดง ความประทับใจเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นนั้นๆ  ส่งเสริมให้ชุมชนโดยเฉพาะเยาวชนร่วมกัน ปกป้อง คุ้มครอง ต่อยอด สร้างสรรค์ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อพิทักษ์รักษาคุณค่า และสร้างมูลค่าของมรดกภูมิปัญญานั้นๆ โดยการจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทั้งในรูปแบบเอกสารและสื่อมัลติมีเดีย จัดระบบ วิเคราะห์คุณค่า และเก็บรักษาองค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญา และเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลกลางของชาติ  รวมทั้งเลือกสรรเพื่อนำมาจัดแสดง ฟื้นฟู ถ่ายทอด สืบสาน และต่อยอด ผ่านกิจกรรมต่างๆ หลากหลายรูปแบบ เช่น การจัดนิทรรศการ การอบรม การออกร้าน การออกแบบผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมให้น่าสนใจ การแสดงศิลปะพื้นบ้านในงานต่างๆ เป็นต้น   และเพื่อส่งต่อองค์ความรู้สู่คนรุ่นใหม่ ควบคู่กับการสร้างมูลค่าและรายได้ไปพร้อมๆ กัน ต้นแบบของศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช  จะเกิดขึ้นจากการส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่มีอยู่เดิม ในพื้นที่ที่มีความพร้อมด้านสถานที่ องค์ความรู้ และการบริหารจัดการ  โดยนำกระบวนการจัดการความรู้ การสร้างคลังข้อมูล การจัดนิทรรศการในรูปแบบสื่อผสม การสาธิต การฝึกอบรม และการแสดงมาบูรณาการร่วมกัน อย่างเหมาะสมกับบริบทของแต่ละท้องถิ่นCopyright © 2010 All Rights Reserved. ภูเก็ตออนไลน์ : เว็บไซต์ข่าวของคนภูเก็ต
ติดต่อหาเรา email: phuketnews@gmail.com Tel: 0813974624 / 0818945256 Got News Read Me?อยากรู้ข่าวอ่านภูเก็ตออนไลน์หรือยัง?