ReadyPlanet.com
อ่านข่าวภูเก็ตออนไลน์บนเฟซบุ๊ค
พอเพียงก็เพียงพอ
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
เทศบาลตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลศรีสุนทร
เทศบาลตำบลกะรน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
เทศบาลตำบลวิชิต
ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ภูเก็ต
ภูเก็ตไข่มุก Phuket Pearl
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โรงแรมป่าตองเบย์ฮิลล์
บ้านศิลาชล ระยอง
Touch Star Resort เชียงใหม่
โรงแรมเครือกะตะกรุ๊ป
โรงแรมรอยัลพาราไดส์แอนด์สปา
Marina Phuket  Resort
โรงแรม Orchidacea Resort
โรงแรมกะตะธานี
ร้านคุณแม่จู้
ม.อ.ภูเก็ตPSU Phuket
บทความLifeStyle


บทแผ่ส่วนกุศล

บทแผ่ส่วนกุศล

การแผ่กุศล เป็นการอุทิศความดีที่เราทำแล้วให้ผู้อื่น มีมารดา บิดา เป็นต้น เรื่อยมาตามลำดับ ทำให้เราได้บุญมากขึ้น ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า ปัตติทานมัย บุญที่เกิดจากการอุทิศบุญของตนเองให้ผู้อื่นนั่นเอง

 

อิทัง เม มาตาปิตูนัง โตตุ สุขิตา โหตุ มาตาปิตะโร

            ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า

            ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย

            ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า

            ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง เม คะรุปัชฌายาจะริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คะรุปัชฌายาจะริยา

            ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์และอาจารย์ของข้าพเจ้า

            ขอให้ครูอุปัชฌาย์ และอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา

            ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง

            ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะเปตานัง โตตุ สุขิตา โหนุตุ สัพเพ เปตา

            ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง

            ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เวรี

            ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง

            ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา

            ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งปวง

            ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขถ้วนหน้ากัน เทอญ