ReadyPlanet.com
อ่านข่าวภูเก็ตออนไลน์บนเฟซบุ๊ค
พอเพียงก็เพียงพอ
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
เทศบาลตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลศรีสุนทร
เทศบาลตำบลกะรน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
เทศบาลตำบลวิชิต
ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ภูเก็ต
ภูเก็ตไข่มุก Phuket Pearl
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โรงแรมป่าตองเบย์ฮิลล์
บ้านศิลาชล ระยอง
Touch Star Resort เชียงใหม่
โรงแรมเครือกะตะกรุ๊ป
โรงแรมรอยัลพาราไดส์แอนด์สปา
Marina Phuket  Resort
โรงแรม Orchidacea Resort
โรงแรมกะตะธานี
ร้านคุณแม่จู้
ม.อ.ภูเก็ตPSU Phuket
บทความLifeStyle


บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง

แผ่เมตตา

หลังจากสวดมนต์ นั่งสมาธิ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เชื่อมั่นว่าพลังใจของท่านย่อมเต็มเปี่ยมด้วยบุญ เพราะได้บำเพ็ญบุญตามหลักของไตรสิกขาครบถ้วน คือ ขณะสวดมนต์ ผู้สวดมีความสำรวมกายไม่ให้คำคะนอง วาจา กล่าวแต่คำพุทธภาษิต เรียกว่า ศีล จิตใจของผู้สวดจะจดจ่อกับบทสวดไม่วอกแวก ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวคือ การสวดมนต์ เรียกว่า สมาธิ ผู้สวดมีความเพียรที่จะละความชั่ว มีการระลึกถึงแต่สิ่งดีงาม มีความรู้ตัวทั่วพร้อมว่าตนกำลังทำความดีอยู่ เรียกว่า ปัญญา ขอให้ท่าน ตั้งใจนำบุญนี้ไปก่อประโยชน์สุขทั้งแต่ตนเองและผู้อื่นต่อไป

 

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ท่านสอนว่า

                “ขณะที่จิตของท่านเป็นสมาธิ และแผ่เมตตา ออกไปนั้น

                        บุญกุศลที่ได้เท่ากับสร้างโบสถ์ทั้งหลัง”

 

บทแผ่เมตตา

แก่ตนเอง

 

อะหัง สุขิโต  โหมิ                                ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข

นิททุกโข โหมิ                                      ปราศจากความทุกข์

อะเวโร โหมิ                                         ปราศจากเวร

อัพยาปัชโฌ โหมิ                                 ปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง

อะนีโฆ โหมิ                                         ปราศจากความทุกข์กาย ทุกข์ใจ

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ                      มีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด