ReadyPlanet.com
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต
เทศบาลตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลศรีสุนทร
เทศบาลตำบลกะรน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
เทศบาลตำบลวิชิต
DinoPark Mini Golf Phuket
ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ภูเก็ต
ภูเก็ตไข่มุก Phuket Pearl
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โรงแรมป่าตองเบย์ฮิลล์
บ้านศิลาชล ระยอง
Touch Star Resort เชียงใหม่
โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต
โรงแรมเครือกะตะกรุ๊ป
โรงแรมรอยัลพาราไดส์แอนด์สปา
Marina Phuket  Resort
โรงแรม Orchidacea Resort
โรงแรมกะตะธานี
ร้านคุณแม่จู้
พรทิพย์ ภูเก็ต
ม.อ.ภูเก็ตPSU Phuket
APEX


ความสำเร็จของงาน ความสุขของคนภูเก็ต คือความสุขของ นายก อบจ.ภูเก็ต


เป็นที่น่ายินดี ที่คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองท้องถิ่นดีเด่น  ประจำปี 2564 เลือกให้  องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (อบจ.ภูเก็ต) เป็น 1 ใน 36 ท้องถิ่นที่ได้รับเลือก ให้รับรางวัล “พระปกเกล้าในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ"  ในด้าน “ความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับประชาชน” และแน่นอนว่า นายเรวัติ อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า ท่านไม่ได้ทำงานเพียงคนเดียว แต่งานมาความสำเร็จด้วยความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่าย โดยไม่ลืมที่จะกล่าวคำขอบคุณทุกความร่วมมือจากประชาชนและเจ้าหน้าที่ ทีมงานฝ่ายบริหาร ที่มีส่วนให้อบจ.ภูเก็ตได้รับรางวัลนี้ 
 

 
ทีมงาน “ภูเก็ตออนไลน์” ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ท่านนายก อบจ.ภูเก็ต “นายเรวัติ อารีรอบ” ในการปฏิบัติงานในช่วงเดือนตุลาคม นี้ ท่านนายก กล่าวกับทีมภูเก็ตออนไลน์ ว่า
“ทีมงาน อบจ.ภูเก็ตของเราทำงานกันทุกวันครับ ยิ่งในช่วงนี้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนในวงกว้าง โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตที่ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเป็นพื้นที่โครงการ Sand box ที่ชาวไทยและชาวโลกจับตาดู”  
 

“ โรงแรม สถานประกอบการ การท่องเที่ยวได้รับผลกระทบปิดตัวลง ทำให้ประชาชนเกิดภาวะว่างงานฉับพลัน ประสบปัญหารายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพขั้นพื้นฐานในสังคม เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้ รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากในการแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 “
 
ช่วงเดือนตุลาคมนี้ ทางประชาชนภูเก็ตคงจะได้รับทราบข่าวสารของทาง อบจ.ภูเก็ตกันไปบ้างว่ามีการอบรมอาชีพระยะสั้นกันมาก  หลาย ๆ หลักสูตร แทบจะมีข่าวให้เห็นกันทุกวัน ท่านนายกเรวัติ ได้กล่าวถึงเรื่องการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ว่า  
“อบจ.ภูเก็ต ได้เสนอโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นเพื่อขอรับงบประมาณ โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 2,666,800 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนเกิดการรวมกลุ่มในการฝึกอาชีพ เป็นการแก้ไขปัญหาการว่างงานและการประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว เพื่อสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถผลิตของใช้ได้เอง ลดรายจ่ายในชีวิตประจำวัน ตลอดจนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และพัฒนาทักษะอาชีพ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย  เป็นคนว่างงาน คนตกงานและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 1,200 คน” 
 

โดยจัดฝึกอบรม อาชีพระยะสั้น มีจำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 หลักสูตร “การฝึกอบรมการเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะภูเก็ต” ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 50 คน รวม 200 คน ได้เปิดการฝึกอบรมรุ่นแรกไปแล้ว เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564
กิจกรรมที่ 2 หลักสูตร “การฝึกอบรมการทำผ้าสโนติกสายแร่ภูเก็ต” ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 50 คน รวม 200 คน กำหนดเปิดการฝึกอบรมรุ่นแรกในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
กิจกรรมที่ 3 หลักสูตร “การฝึกอบรมการทำอาหารญี่ปุ่น” ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 125 คน รวม 500 คน กำหนดเปิดการฝึกอบรมรุ่นแรกในวันที่ 20 ตุลาคม 2564
กิจกรรมที่ 4 หลักสูตร “การฝึกอบรมการทำเบเกอรี่” ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 75 คน รวม 300 คน กำหนดเปิดการฝึกอบรมรุ่นแรกในวันที่ 20 ตุลาคม 2564

 
นอกจากโครงการ ทั้ง 4 หลักสูตรข้างต้น ยังมีโครงการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพเพื่อพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดภูเก็ต หลักสูตร “การจัดดอกไม้เชิงธุรกิจ” ที่จัดไปก่อนหน้านั้น โดย แบ่งออกเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 25 คน จัดอบรมระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 10 ตุลาคม 2564 ณ ห้องสะพานหิน อาคารอาชีวะเพลส วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต  

 นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวเพิ่มเติมว่า “สำหรับการจัดอบรมทักษะวิชาชีพเพื่อพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก  จะเห็นได้ว่ามีผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมหลากหลายวัย ซึ่งรัฐบาลได้ให้งบประมาณทำโครงการเพื่อเป็นการกระตุ้นและติดอาวุธทางปัญญาให้กับพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตทุกกลุ่มวัย ซึ่งต้องขอขอบคุณวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุกท่าน ที่ได้สละเวลามาช่วยอบรมความรู้ที่มีประโยชน์ เพื่อให้คนภูเก็ต ได้มีการฝึกทักษะอาชีพ และต่อยอดในการสร้างรายได้ ทั้งนี้ ในนามนายก อบจ.ภูเก็ต คิดว่าจะนำผลผลิตจากการอบรมต่าง ๆ ไปต่อยอดสู่ระดับประเทศได้ และพร้อมยินดีเป็นสะพานเชื่อมในการประสานงานระหว่างองค์กรต่างๆ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งในสัปดาห์หน้า ทาง อบจ.ภูเก็ต จะจัดโครงการส่งเสริมอาชีพในลักษณะนี้ เพื่อติดอาวุธทางปัญญาให้กับคนภูเก็ตต่อไป”

 
นอกจากโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 แล้ว ทาง อบจ.ยังได้จัด โครงการ “อบจ.ภูเก็ต ห่วงใยประชาชน”   ได้ลงพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วเกาะภูเก็ต เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เชิงรุก เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 ให้แก่ประชาชน  ในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ ถึงบ้าน (ฟรี) โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  พร้อมทั้งได้มอบหน้ากากอนามัยให้แก่พี่น้องประชาชน เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่ง  อบจ.ภูเก็ต เชื่อว่า “การป้องกันดีกว่าการรักษา” 

 
“ผม พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาจังหวัด คณะที่ปรึกษา และคณะทำงาน  ได้นำอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคต่าง ๆ ที่มีผู้ใจบุญมอบให้ อบจ.ภูเก็ต นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด19 ซึ่งมีปัญหาได้รับผลระทบจากรายได้ไม่พอรายจ่าย และ ประชาชนที่ติดเชื้อโควิดในกลุ่มกลุ่มสีเขียว(อยู่ที่บ้าน)  ขณะนี้ได้ แจกจ่ายไปทุกตำบลในจังหวัดภูเก็ต แล้วครับ ความสุขของผม ที่ได้รับจากการบริการประชาชน คือความสำเร็จของการทำงานครับ”
 

 
“โดยช่วงเดือนตุลาคมนี้ เป็นช่วงเทศกาลประเพณีถือศีลกินผักของชาวภูเก็ต อบจ.ภูเก็ต ได้ร่วมสืบสานประเพณีโดยส่งมอบข้าวสาร จำนวน 4,150 กิโลกรัม ให้กับศาลเจ้าต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต เพื่อสนับสนุนประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 6-14 ตุลาคม 2564  และได้ส่งมอบชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 12,000 ชุด ให้กับ นพ.กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และส่งมอบต่อศาลเจ้าต่างๆ เพื่อสนับสนุนการตรวจคัดกรองในช่วงประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย”
 
 
 
ในเรื่องของการเปิดเมืองภูเก็ตเพื่อรับนักท่องเที่ยว “เมื่อกลางเดือนตุลาคม ผมเสนอแนวทาง หากชาวภูเก็ตฉีดวัคซีน ครบโดสแล้ว ไม่ต้องสว๊อป ต่อคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในที่ประชุม มีมติเห็นชอบว่า ชาวภูเก็ตฉีดวัคซีน 2 เข็ม เข้าภูเก็ตไม่ต้องสว๊อป ไม่ต้องแยงจมูก เหมือนๆ คนไทยทั่วทั่งประเทศ ทำให้คนไทยเดินทางมาภูเก็ตสะดวกขึ้นครับ”

 
“ทาง อบจ.ภูเก็ต เอง ขณะนี้ได้มีการให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชน ในการเตรียมการเปิดเมืองภูเก็ตเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นี้ ทั้งเรื่องแนวทางการเตรียมการด้านการดูแลความเรียบร้อยด้านการคมนาคม ขนส่งทางบก เช่น รถตู้, ตุ๊กตุ๊ก, แท็กซี่, รถประจำทาง/สนามบิน ซึ่งต้องมีมาตรฐานการบริการ ราคาที่เป็นธรรม ไม่เอาเปรียบนักท่องเที่ยว แนวทางการเตรียมการด้านการคมนาคมขนส่งทางน้ำ ต้องมีความปลอดภัย มีมาตรฐาน และมีความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวทางน้ำ มี Lifeguard คอยช่วยเหลือบริเวณชายหาด แนวทางการเตรียมการดูแลความสะอาดของเมือง ความปลอดภัยทางถนน เป็นระเบียบและมีความสวยงาม แนวทางการเตรียมการด้านสุขอนามัย การเตรียมการในการรักษาโรค แนวทางการเตรียมการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว และแนวทางการเตรียมการด้านการดูแลสถานบริการ โรงแรม สถานบันเทิงให้ถูกต้องตามกฎหมาย และศีลธรรมอันดี เป็นต้น”


ผลงานมากขนาดนี้ ถ้าจะกล่าวว่าสมเหตุสมผลแล้วที่ได้รับรางวัล ก็คงเป็นคำกล่าวที่ไม่เกินจริง ไม่เป็นการกล่าวเยินยอเกินจริงไป รางวัล “พระปกเกล้าในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ"  ในด้าน “ความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับประชาชน” ของ อบจ. ภูเก็ต เป็นรางวัลที่คู่ควรแล้วสำหรับคณะทำงาน อบจ. ทุกท่าน 
 สกู๊ปข่าว ภูเก็ต

แพลตฟอร์มกลางบริหารจัดการ Home Isolation
ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
ยกระดับภูเก็ต ... สู่ เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
เศรษฐกิจภูเก็ต กับ วิกฤติโควิด 19
อบจ.ภูเก็ตกับการฉีดวัคซีนเมอร์โดน่า
อบจ.ภูเก็ตกับการแก้ปัญหาน้ำท่วม
ภูเก็ตสมาร์ทบัสปรับค่าโดยสารใหม่ต้อนรับนักท่องเที่ยว
อบจ.ภูเก็ต ห่วงใยประชาชนสู้ภัยโควิด19แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล