ReadyPlanet.com
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต
เทศบาลตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลศรีสุนทร
เทศบาลตำบลกะรน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
เทศบาลตำบลวิชิต
DinoPark Mini Golf Phuket
ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ภูเก็ต
ภูเก็ตไข่มุก Phuket Pearl
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โรงแรมป่าตองเบย์ฮิลล์
บ้านศิลาชล ระยอง
Touch Star Resort เชียงใหม่
โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต
โรงแรมเครือกะตะกรุ๊ป
โรงแรมรอยัลพาราไดส์แอนด์สปา
Marina Phuket  Resort
โรงแรม Orchidacea Resort
โรงแรมกะตะธานี
ร้านคุณแม่จู้
พรทิพย์ ภูเก็ต
ม.อ.ภูเก็ตPSU Phuket


สูงวัย สูงโรค

สกู๊ปข่าว

   โดย พีระพงค์ ผลประมูล ผู้สื่อข่าว : สื่อสร้างสรรค์ ทันเหตการณ์

 
สูงวัย สูงโรค
 
ภูเก็ต  มีจำนวนและสัดส่วนประชากรกลุ่มผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกำลังจะก้าวเข้าสู่การเป็น “สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์” การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสภาพสังคมในปัจจุบัน ทำให้ผู้สูงอายุต้องเผชิญกับปัญหาในการปรับตัวเพื่อดำเนินชีวิตในสังคม จึงนำไปสู่การมีภาวะด้านสุขภาพที่อาจเปลี่ยนแปลงไป และทำให้เกิดโรคได้ง่ายหรือทำให้ภูมิต้านทานโรคน้อยลง 

 
ปัญหาด้านสุขภาพเป็นปัญหาสำคัญลำดับต้นของผู้สูงอายุ เนื่องจากเป็นวัยที่ร่างกายเริ่มเสื่อมถอย และเกิดโรคต่าง ๆ ได้ง่าย โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
ภาวะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังร่วมหลายโรคเป็นภาวะที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ มีความซับซ้อนทั้งด้านอาการ ความไม่สุขสบาย วิถีชีวิตเกี่ยวกับโรค ตลอดจนแนวทางการรักษา ซึ่งภาวะนี้เป็นสาเหตุในความสูญเสียทางด้านร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจ สังคม และอารมณ์ ทั้งในระดับตัวบุคคล ผู้ดูแล ครอบครัว และยังส่งผลกระทบในวงกว้าง คือ ระดับเศรษฐกิจของชาติได้อีกด้วย ในปัจจุบัน ภาวะโรคเรื้อรังร่วมหลายโรคในผู้สูงอายุจึงเป็นภาวะที่หน่วยงานภาครัฐควรเอาใจใส่

อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จ.ภูเก็ต

 
 เมื่อปลายเดือนเมษายน 2565 อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จ.ภูเก็ต  นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  โดยมี นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง และนายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต นพ.บัญชา ค้าของ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสาธารณสุข รองประธานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต และที่ปรึกษาพิเศษ นายก อบจ.ภูเก็ต นายไพฑูลย์ ศิลปวิสุทธิ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายโอภาส ชอบดี สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อำเภอเมือง เขต 13 นายไกรวุฒิ คุ้มบ้าน สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อำเภอเมือง เขต 15 นางเสาวลักษณ์  จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ. พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และผู้สูงอายุในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมจำนวน 350 คน  ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
 

นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “โรคที่คร่าชีวิตคนไทยเป็นจำนวนมาก 3 โรค คือ โรคความดัน เบาหวาน และโรคหัวใจ หรือที่เรียกว่า NCDs ซึ่ง อบจ.ภูเก็ต ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ โดยจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพ และสวัสดิการต่างๆ แก่ผู้สูงอายุ รวมถึงเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลตามความเหมาะสม มีความรู้ มีทักษะการดูแลสุขภาพร่างกาย และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ดี   
 
ดังนั้น อบจ.ภูเก็ต จึงได้มุ่งเน้นในด้านการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพต่อสังคมและครอบครัว สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณค่าและเป็นประโยชน์แก่สังคม อันจะนำมาซึ่งความสุขในบั้นปลายของชีวิตต่อไป
 
 
 
การจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางอัญชลี วานิช เทพบุตร อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีให้ทันสมัย สู่ยุคดิจิทัล 5.0  นพ.บัญชา ค้าของ ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคของผู้สูงอายุ คุณวันวิสา ช่างเหล็ก และทีมวิทยากรจากสถาบัน The hero home made มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ตามโครงการ ซึ่งจะเห็นได้ว่าการทำงานในวันนี้ เป็นการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับให้ผู้สูงอายุนั้นมีคุณภาพ อยู่อย่างไรให้มีอายุยืนยาวต่อไป

ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และเบาหวาน อันตราย 

โรคความดันโลหิตสูง  จัดเป็นหนึ่งในโรคเรื้อรังที่มีความร้ายแรง เพราะส่วนมากไม่มีทางรักษาแต่สามารถควบคุมได้ด้วยการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต และ/หรือรับประทานยาตามที่แพทย์สั่ง
ความดันโลหิตสูง เป็นภาวะที่เมื่อหัวใจบีบ และคลายตัวแต่ความดันยังคงค้างอยู่ในหลอดเลือด ไม่ลดลงอย่างที่ควรจะเป็น การมีความดันโลหิตสูงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน สร้างความเสียหายแก่หลอดเลือดหลายประการ อาทิ หลอดเลือดแข็ง หลอดเลือดโป่งพอง อีกทั้งยังอาจนำไปสู่โรคแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายอีกหลายโรค  
 
 
ความดันโลหิตสูงมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคไต และโรคเส้นเลือดแดงใหญ่โป่งพอง การควบคุมรักษาความดันโลหิตสูงอย่างเหมาะสมจึงมีความสำคัญในการป้องกันโรคแทรกซ้อนที่จะเกิดกับอวัยวะต่าง ๆ ดังกล่าวคือ หัวใจวาย หลอดเลือดหัวใจตีบ โรคไตวายเรื้อรัง อัมพาต และอัมพฤกษ์
 
โรคเบาหวาน  เป็นอีกหนึ่งโรคเรื้อรังอันตรายที่มักพบร่วมกันกับโรคความดันโลหิตสูง องค์การอนามัยโลกระบุไว้ว่าในปีนี้ ผู้ป่วยโรคเบาหวานทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นเป็น 285 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 6.4 ของจำนวนประชากรทั่วโลก และคาดว่าในอีก 20 ปีข้างหน้า จำนวนผู้ป่วยจะพุ่งขึ้นเป็น 438 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 7.8 ของจำนวนประชากรทั่วโลก
 

หากผลการตรวจหลังงดอาหารและเครื่องดื่มแล้ว ปรากฏว่ามีน้ำตาลอยู่กระแสเลือด 100-125 มิลลิกรัม/เดซิลิตร เดี๋ยวนี้ก็ถือว่าเริ่มผิดปกติ และมีแนวโน้มว่าจะเป็นเบาหวานเต็มขั้น หากไม่รีบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปล่อยให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานาน ๆ เป็นที่มาของภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ เมื่อประกอบกับภาวะ น้ำหนักเกิน ไขมันสูงและความดันโลหิตสูง ย่อมส่งผลเสียต่อโครงสร้าง และการทำงานของหลอดเลือดทำให้ อวัยวะต่าง ๆ ค่อย ๆ เสื่อมหน้าที่ลง 
 
 
อยู่กับเบาหวานอย่างสบายใจ 

 
สำหรับการดูแลและรักษาโรคเบาหวานนั้น   หากโรคยังอยู่ในระยะเริ่มต้น ก็สามารถอาศัยการควบคุมอาหาร ลดน้ำหนัก และออกกำลังกายได้ แต่ถ้าเป็นมากขึ้นก็ต้องให้รับประทานยาควบคู่กันไป ส่วนในรายที่ใช้ยาเม็ดแล้วไม่ได้ผลก็ต้องพึ่งยาฉีดอินซูลินเช่นเดียวกับผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่หนึ่ง ซึ่งจำเป็นต้องเรียนรู้การฉีดอินซูลินด้วยตนเอง เพราะต้องฉีดเองที่บ้านเป็นประจำทุกวัน
ผู้สูงอายุควรมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตในเรื่องการกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ และออกกำลังกายแบบเบาๆ จะช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคอื่น ๆ ลงไปได้อีกหลายโรค และที่ลืมไม่ได้ คือ ผู้สูงอายุที่มีภาวะความดันสูงจำเป็นต้องหมั่นตรวจวัดความดันอย่างสม่ำเสมอ 
 

ปรับนิสัย เปลี่ยนอาหาร รับมือความดัน และเบาหวาน
  นายเรวัต อารีรอบ กล่าวเสริมในตอนท้ายว่า "กุญแจสำคัญที่ทำให้ผู้สูงวัยที่เป็นผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน ควบคุมและอยู่กับโรคได้อย่างมีความสุข ได้แก่ การควบคุมเรื่องการรับประทานอาหาร และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
หากผู้สูงอายุมีตั้งใจจริงที่จะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเสียใหม่ โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และเบาหวานก็จะไม่เป็นปัญหาสำหรับผู้สูงวัยอีกต่อไป"
 
 สกู๊ปข่าว ภูเก็ต

ขับขี่ปลอดภัย สวมใส่หมวกกันน็อค
แผ่นดินไหว ไม่ใช่ สึนามิ
Expo 2028 โอกาสยกระดับภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
สัมผัสวิถีชุมชน ชุมชนบ้านบางโรง เสน่ห์ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ตมั่นใจ ปรับเงื่อนไขการเข้าประเทศการท่องเที่ยวจะดีขึ้น
ลานศิลปะ ลานน้ำพุดนตรี@สะพานหินภูเก็ต
รวมพลังขับเคลื่อนการลดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว
โครงการเก็บขยะใต้ทะเล
มหกรรมอาหาร และของดีภูเก็ต "หรอยหนัด หยัดได้"
อบจ.ภูเก็ต ฟื้นฟูและพัฒนาคลองบางใหญ่ สู่การอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน
งานสดุดีท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2565
แพลตฟอร์มกลางบริหารจัดการ Home Isolation
ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
ยกระดับภูเก็ต ... สู่ เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
เศรษฐกิจภูเก็ต กับ วิกฤติโควิด 19
อบจ.ภูเก็ตกับการฉีดวัคซีนเมอร์โดน่า
อบจ.ภูเก็ตกับการแก้ปัญหาน้ำท่วม
ภูเก็ตสมาร์ทบัสปรับค่าโดยสารใหม่ต้อนรับนักท่องเที่ยว
อบจ.ภูเก็ต ห่วงใยประชาชนสู้ภัยโควิด19
ความสำเร็จของงาน ความสุขของคนภูเก็ต คือความสุขของ นายก อบจ.ภูเก็ตแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล