ReadyPlanet.com
dot
dot
ร้านคุณแม่จู้
APEX
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต
เทศบาลตำบลกะรน
เทศบาลตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลวิชิต
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
DinoPark Mini Golf Phuket
ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ภูเก็ต
ภูเก็ตไข่มุก Phuket Pearl
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โรงแรมป่าตองเบย์ฮิลล์
บ้านศิลาชล ระยอง
Touch Star Resort เชียงใหม่
โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต
โรงแรมเครือกะตะกรุ๊ป
โรงแรมรอยัลพาราไดส์แอนด์สปา
Marina Phuket  Resort
โรงแรม Orchidacea Resort
โรงแรมกะตะธานี
พรทิพย์ ภูเก็ต
ม.อ.ภูเก็ตPSU Phuket


พิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทาน

 

อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานในพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่ตัวแทนผู้พิการ จ.ภูเก็ต

 

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2554 เวลา 09.50 . นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ตลอดจน คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมพิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานในพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่ตัวแทนผู้พิการจังหวัดภูเก็ต โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กรมสุขภาพจิต และมูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนครินทร์, Rich Wheelchair Project สโมสรโรตารี่ทุ่งคา และบริษัท ไอ ซี ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จัดขึ้น ณ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ซึ่งมี นายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชจังหวัดภูเก็ต นพ.ศักดิ์ แท่นชัยกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นางนลินี อัครเดชา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต นายกสโมสรโรตารี่ 6 แห่งในจังหวัดภูเก็ต ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ผู้แทนองค์การ Wheels for the world (Joni and friend) จากประเทศสหรัฐอเมริกา และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม โดยมี นพ.ทวี ตั้งเสรี รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานในพิธี

 

นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการฯ ว่า การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ถือเป็นภารกิจสำคัญอย่างหนึ่งที่มุ่งเน้นให้กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่บุคคลเหล่านั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการภูเก็ตแคร์ พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต จัดทำโครงการผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการในชุมชน ซึ่งการดำเนินงานทั้ง 2 โครงการที่ผ่านมา ได้ส่งผลให้ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการในชุมชนได้รับการดูแลทั้งร่างกายและจิตใจจากบุคลากรทางการแพทย์และสหวิชาอื่น ตลอดจนพัฒนาด้านสังคมให้แก่บุคคลเหล่านี้ ให้สามารถกลับมาช่วยเหลือตนเองและเข้ามาสู่สังคมได้อย่างมั่นใจขึ้น นอกจากนี้ อบจ.ภูเก็ต ยังเชื่อมต่อไปยังภาคีเครือข่ายอื่นๆ อาทิ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ที่ได้เข้ามาช่วยเหลือดูแลทั้งด้านการปฐมพยาบาลและเสริมสร้างสมรรถภาพ ทั้งร่ายกายและจิตใจ เพื่อให้ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการสามารถช่วยเหลือตนเองได้ และไม่รู้สึกด้อยคุณค่าในตนเอง ขณะเดียวกัน องค์กรเอกชนได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือโดยการบริจาครถเข็นแบบวีลแชร์ ตลอดจนสร้างทางลาดในที่สาธารณะต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้ทัดเทียมคนทั่วไป

            จากโครงการดังกล่าวจะเห็นได้ว่า อบจ.ภูเก็ต ได้ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน โดยประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านการแพทย์ จิตวิทยาและสังคมศาสตร์ ในลักษณะผสมผสาน การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยแนวคิดแบบองค์รวมให้แก่บุคคล ครอบครัว และชุมชน รวมทั้งประสานกับองค์กรชุมชนในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาความรู้ของประชาชนในการดูแลส่งเสริมสุขภาพตนเอง และสามารถดูแลตนเองเมื่อยามเจ็บป่วยได้อย่างสมดุล เป็นการดูแลสุขภาพโดยรวม เพื่อชุมชน และโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี เป็นระบบที่มิได้ครอบคลุมเฉพาะแก้ปัญหาความเจ็บป่วย แต่รวมไปถึงการป้องกันปัญหา การแก้ไขปัญหาที่ฐานรากของสุขภาพ ซึ่งสัมพันธ์กับการทำมาหากิน สภาพสังคม และการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยในปีงบประมาณ 2554 อบจ.ภูเก็ต ได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และสโมสรโรตารี่ทุ่งคา ได้ดำเนินการค้นหาผู้พิการที่ต้องการรถวีลแชร์ พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์และสโมสรโรตารี่ทุ่งคา 2 ประเภท คือ รถเข็น สำหรับคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้น้อย ซึ่งต้องรัดตัวผู้พิการเป็นรายบุคคล ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จำนวน 30 ราย และรถวีลแชร์ชนิดหัวลาก สำหรับคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองได้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสโมสรโรตารี่ทุ่งคา

           

            สำหรับจังหวัดภูเก็ตในปัจจุบัน มีผู้พิการที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปี 2554 ณ เดือนมกราคม 2554 มีจำนวน 3,400 คน คิดเป็นร้อยละ 1.96 ของประชากรในจังหวัดภูเก็ต โดยเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวมากที่สุด ในปี 2554 จังหวัดภูเก็ต ได้สำรวจความต้องการในการใช้รถเข็นสำหรับคนพิการและกายอุปกรณ์รวมจำนวน 70 ราย จึงได้ขอรับการสนับสนุนจากสโมสรโรตารี่ทุ่งคา และสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต โดยองค์กร  Joni and Friends ได่ร่วมให้การสนับสนุนโดยดำเนินการจัดหารถเข็นและอุปกรณ์การแพทย์ สำหรับเด็กและคนพิการ ที่นำมามอบในวันนี้ ซึ่งการจัดงานมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือเด็กพิการพัฒนาการช้าและคนพิการ จะเป็นหนทางหนึ่งที่สนับสนุนให้คนพิการในจังหวัดภูเก็ต มีกำลังใจที่ดีในการดำรงชีวิต และมีพลังสุขภาพดีทั้งทางด้านร่างกาย และสุขภาพจิตที่สมบูรณ์.
ข่าว พมจ.ภูเก็ต

ฉลองมินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม
เพอรานากันอินโด-มาเลฯ เยือนศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต
แอทติจูด วันร่วมลงนามพัฒนาโครงการอสังหาฯ
โลตัส ฟันแฟร์ ภูเก็ต หนุกอย่างแรง
นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นำสื่อภูเก็ตสำรวจแหล่งน้ำ
ACM-ICPC World Finals 2016
ผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบท
เปิดตัว Connect2 คอนโดของภูเก็ต
กิจกรรมกาชาดภูเก็ต
ค่ายเยาวชน “TAKE LESS, GIVE MORE”
อบจ.ร่วมงานวันปิยะ
พิธีเปิดงาน “ฮิจเราะห์ศักราช 1436”
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทสมุย มอบรายได้แด่โรงเรียนเด็กพิเศษเกาะสมุย
เซ็นทาราอันดาเทวีรีสอร์ทและสปา กระบี่ รณรงค์วิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
บรรยากาศการคัดเลือกทหาร ที่ รร.เทศบาลพิบูลสวัสดี จ.ภูเก็ต
เปิดตัว 22 ผู้สมัครกรรมการ ป.ป.จ.
เด็กไทยหัวใจศิลป์ ครั้งที่5
ดิเอ็มเมอร์รอล เซ็นทรัล คอนโดมิเนียม
กอล์ฟการกุศลสมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต
ริฮานน่าเยือนภูเก็ตแฟนตาซี
แนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากเสียงขึ้นลงของเครื่องบิน
เทศบาลตำบลวิชิต มอบอินทผาลัม เนื่องในโอกาสต้อนรับเดือนรอมฎอน
พลังเยาวชนสร้างสรรค์ร่วมป้องกันไข้เลือดออก
ภูเก็ตเอฟซี ทำบุญเลี้ยงพระ
เปิดมูลนิธิศรีภคะวัดธรรม สนาตน มันทีร์
เทศบาลนครภูเก็ตรับโล่ประกาศเกียรติคุณ
เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
เทศบาลนรภูเก็ต จัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
ออกหมายจับคนร้ายบุกเดี่ยวใช้อาวุธปืนเข้าชิงทองที่ห้างทอง ซีพี
ผู้ว่าฯ มอบเงินช่วยเหลือแฟนสาวพลเมืองดี
เทศบาลตำบลวิชิต จัดพิธีปิดค่ายสร้างดาวเด่นเป็นคนดี
พรทิพย์ (ภูเก็ต) ร่วมต้อนรับผู้เข้าประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์ 2013
คนภูเก็ตจัดแข่งกอล์ฟกระตุ้นเยาวชน
ขนมพื้นเมืองภูเก็ตในกล่องชิโนโปตุกีส
เลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชนภูเก็ต
เทศบาลนครภูเก็ต ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สมัชชาสุขภาพนครภูเก็ต
ปัญหาภูเก็ต ในมุมมอง ส.ส.เรวัติ
ปิดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะฝีมือชาวไทยใหม่
ทักษะฝีมือชาวไทยใหม่
การอบรมหลักสูตรศิลปะการผนึกลายกระดาษหรือเดคูพาจ
สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดภูเก็ต
ปมุข นำทีม Phuket FC ปาร์ตี้ปีใหม่
ข่าวภูเก็ต โครงการ GIVE
Andaman Motor Show 2012
MOU ศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเอกลักษณ์ท้องถิ่น
มอบเครื่องปรับอากาศ
ธานินทร์ อรรถทรัพย์ เป็นประธานสภาป่าตองอีกสมัย
อบจ เยี่ยมผู้ป่วยโครงการภูเก็ตแคร์
เปิด Kanita Resort หรู หาดกะรน
เทสโก้ โลตัส รวมพลังพนักงานทำความดี
แสนสิริพร้อมส่งมอบห้องดีคอนโด ให้ลูกค้า
ภูเก็ต พร้อมรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
งานถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้ ครั้งที่ 4
อภิสิทธิ์เยี่ยมชมผู้ประกอบการ ไข่มุก แบรนด์ อมร
โตโยต้า มอเตอร์ สปอร์ต 2012
Anuphas Auto Group Show 2012
สานสายใยรักแห่งครอบครัว ราไวย์
ประชุมหารือกำหนดแนวทางดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
ชมรมชาวเหนือ ภูเก็ต-อันดามัน จัดแข่งโบว์ลิ่งการกุศล
ทหารเลือดแฟนตาซีร่วมบริจาคโลหิตถวายแม่ของแผ่นดิน
เลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน
เทศบาลตำบลรัษฎาจัดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรกครั้งที่2
เทศบาลวิชิตจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
แถลงข่าว มหกรรมมวยโลก และมวยไทยโลก 9 ชาติ ต้านภัยยาเสพติด
อบต.เชิงทะเล จัดลายัน Fun Day
ปัญหากัดเซาะชายฝั่ง 6 จังหวัดอันดามัน
กะตะบีชรีสอร์ทให้การต้อนรับอดีตนายกรัฐมนตรีประเทศอิตาลี
พรทิพย์ ภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาภาษาจีนสำหรับบุคลากร
อบจ.ภูเก็ตร่วมประชุม ก.บ.ก. อันดามัน
รับสมัครผู้สูงอายุเข้าร่วมอบรมและพัฒนาจิตใจฝึกนั่งวิปัสสนากรรมฐาน
วิทยุการบินจัดไหว้ครู พร้อมรับระบบใหม่ ATMC
ตำรวจภาค 8 ประชุมร่วมกำหนดมาตรการป้องกันเหตุร้าย
หอการค้าจังหวัดภูเก็ตประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555
รัฐมนตรี สุรวิทย์ ลงพื้นที่ฉลอง
"Central Festival Phuket Love Song Festival 2012"
คืนชีวิตลูกเต่าสู่ทะเลหาดไม้ขาว
แสนสิริ พบสื่อ แถลง ยอดขาย “ฮาบิเทีย” สัปดาห์เดียว กว่า 100 หลัง
งานเลี้ยงฉลองเปิดโชว์รูม TSL ภูเก็ต
107 ปี โรตารี มีน้ำใจห่วงใยเพื่อนมนุษย์
สมาคมท่องเที่ยวภูเก็ตฯ ประชุมใหญ่วิสามัญ
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภูเก็ตจับมือ อบจ. Road show ไต้หวัน
กสทช.ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ
นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต แถลงนโยบายการบริหารงาน
ประชุมสภาเทศบาลตำบลวิชิต
อบจ ภูเก็ตเยี่ยมผู้ป่วยโครงการภูเก็ตแคร์
นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตามรอยอดีตล้ำค่า
เทศบาลนครภูเก็ตรับรางวัลอาเซียน 2554
Phuket World Musiq Festival
งานแสดงสินค้าภายใต้ชื่อ Luxury Style 2011
ตร.ฉลอง ออกภาพสเก็ตคนร้ายจี้ชิงเงินร่วม 2 ล้าน
โครงการภูเก็ตแคร์ ต.เกาะแก้ว
เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ประสบภัย
อบจ ภูเก็ตจัดงบติดกล้องCCTVกล้องเพิ่ม 190 ตัว
Phuket meeting to discuss the accident on the road
JD Pools จับมือ รพ.วชิระภูเก็ต ช่วยน้ำท่วม
เออร์เบิน ฟู้ดเปิดสาขาใหม่ที่เซ็นทรัลภูเก็ต
อปพร.ต้านภัย รวมใจเป็นหนึ่งเดียว
ภูเก็ตแฟนตาซีเปิดตัวพลับพลา จันทรมาศ
เอาใจคอเบียร์ เซ็นทรัลเปิดตัวไลฟ์สไตล์บาร์แห่งใหม่
โครงการพัฒนาและการท่องเที่ยวชุมชนบ้านลิพอนหัวหาร บ่อแร่
รพ.อบจ.ภูเก็ต จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการ “ตรวจร่างกายได้ผลบุญ”
สื่อภูเก็ตเปิดศูนย์รับบริจาคช่วยน้ำท่วม
หอการค้าร่วมกับภาครัฐจังหวัดภูเก็ตต่อต้านคอร์รัปชั่น
อบรมกลยุทธ์ ประชาสัมพันธ์องค์กร
เตรียมความพร้อมผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์
เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต ฉลองครบรอบ 7 ปี
อบจ ภูเก็ตพร้อมเปิดระบบจองห้องพักออนไลน์
นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุ
The lightสวนหลวงลงนาม
ตำรวจภูธรเมืองภูเก็ตแถลงข่าวผลการจับกุมผู้ต้องหาร่วมกันปล้นทรัพย์และฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ทีม อบจ ภูเก็ต ออกเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการที่บ้านในโครงการภูเก็ตแคร์
แซยิ๊ด 84 ปี แด่นางพร้อมจิต ทองตัน
รางวัลงานสัมมนาระดับชาติ ความปลอดภัยทางถนน
รางวัลอันดับสองงานวิจัย สวมหมวดนิรภัย
จุลินทรีย์EM กับสิ่งแวดล้อม
โครงการจัดการขยะอินทรีย์ หนึ่งตำบล หนึ่งศาสนสถาน
อุดหนุนดอกมะลิวันแม่
โครงการตุ๊กตาชูกำลัง
ซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
อบจ ภูเก็ต ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วย
ปลูกหญ้าทะเลจากการเพาะเมล็ดคืนสู่ธรรมชาติ
ความเห็นประธานหอการค้าภูเก็ต
ปิดโครงการประชุมสัมมนา
เทศบาลตำบลรัษฎา ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อลดภาวะโลกร้อน
อบจ จัดอบรมส่งเสริมอาชีพ “ผลิตเชื้อเห็ดในถุงพลาสติก”
มกอช ปลูกป่าชายเลนและปลูกปะการังเฉลิมพระเกียรติ
ขอบคุณตำรวจภูเก็ต
งานแต่งงานหลานชายนายกฯกมลา
งานบวชหลานชายนายกราไวย์
กิจกรรมตำบลวิชิต
เปิดประตูสู่ถนนน้ำแข็ง ณ ถนนถลาง
กะทุ้จับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติด
ใจถึงใจสู่ผู้ประสบภัยภาคใต้และญี่ปุ่น
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนตำบลฉลอง
จับมือถือส่งเข้าเรือนจำภูเก็ต
ตร.กะทู้แถลงจับหนุ่มอ้างเป็นตำรวจบังคับสาวเนปาลไปข่มขืน
เทศมนตรีตำบลวิชิต ช่วยน้ำท่วม
แรงงานภูเก็ตจัดอบรมนวดแผนไทยด้วยน้ำมันหอม
แถลงข่าวจับกุมยาบ้า
ภูเก็ตเยี่ยมชมอาคารรัฐสภาเช็ค
ทัพเรือภาค3 จัดงานวันเด็ก
เคาน์ดาวน์ภูเก็ต article
สภ.กมลารณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100%
เทศบาลวิชิตซ้อมรับมือหวัดนก article
ผบ.ทรภ.๓ ร่วมทอดกฐินสามัคคีวัดหลักแก่น
อบจ.แจกข้าว article
กีฬาเมืองทุ่งสงเกมส์
นายก อบจ. ภูเก็ต เป็นประธานเปิดชมรมกีฬายิงภูเก็ต article
ทรภ.๓ ฝึกปฎิบัติการร่วมพื้นที่สตูล
ประชุมจัดงานวันแม่ article
ตรวจเยี่ยม ทรภ.๓
พิธีลงนาม CATกับราไวย์ article
โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนรูปแบบใหม่ article
อบจภูเก็ตจัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน article
มอบเงินช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว article
งานท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร article
ภูเก็ตแฟนตาซีต้อนรับคณะถ่ายทำรายการ “เมืองไทย เมืองยิ้ม” article
ฝึกอบรม CPR ที่ รร.เมืองถลาง article
มอบทุนบุตรสมาชิก อส article
ขงจื้อภูเก็ตฉลองตรุษจีน article
โครงการเสื้อผ้าลดโลกร้อนครั้งที่ 3 article
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภูเก็ต article
ต้อนรับนายกเหล่ากาชาด article
อบจ.ภูเก็ตสนับสนุนโครงการปั่นจักรยาน
กิจกรรมโรงพยาบาลกรุงเทพ article
รร.สตรีภูเก็ตร่วมช่วยเหลือเฮติ
กิจกรรมโรงพยาบาลสิริโรจน์ article
อัษฎางคโยคะที่สุโขสปา
ออมสินเปิดเปิดสาขาโฮมโปร ห้าแยกฉลอง จ.ภูเก็ต article
กิจกรรมโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต article
ไฟฟ้าพัฒนาที่ดิน article
ททท.สำนักงานภูเก็ต จัดรายการเพื่อสุขภาพ article
มาสด้า 2 ยอดจองพุ่ง
ภูเก็ตแฟนตาซีเชิญร่วมงานลอยกระทง article
สพท. สัมมนา article
พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาภูเก็ต article
เลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก article
รวมพลังลดน้ำหนัก article
เซ็นทรัลจัด MotorShow
อาชีวภูเก็ต รับรางวัลพระราชทาน article
สัมมนาสหกรณ์ กฟภ. article
เล่านิทานหุ่นมือ article
บริจาคโลหิต article
สื่อมวลชนเยี่ยมสปาภูเก็ต article
ถอดบทเรียนบทบาทอาสาสมัครในเหตุการณ์ article
ข้อตกลงความร่วมมือทางการค้าข้าว articleแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล