ReadyPlanet.com
dot
dot
ร้านคุณแม่จู้
APEX
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต
เทศบาลตำบลกะรน
เทศบาลตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลวิชิต
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
DinoPark Mini Golf Phuket
ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ภูเก็ต
ภูเก็ตไข่มุก Phuket Pearl
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โรงแรมป่าตองเบย์ฮิลล์
บ้านศิลาชล ระยอง
Touch Star Resort เชียงใหม่
โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต
โรงแรมเครือกะตะกรุ๊ป
โรงแรมรอยัลพาราไดส์แอนด์สปา
Marina Phuket  Resort
โรงแรม Orchidacea Resort
โรงแรมกะตะธานี
พรทิพย์ ภูเก็ต
ม.อ.ภูเก็ตPSU Phuket


พิธีเปิดงาน “ฮิจเราะห์ศักราช 1436”

 

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557 เวลา 20.00 . ที่เวทีกลางสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ฯพณฯ จุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ฮิจเราะห์ศักราช 1436” โดย นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และนายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของการจัดงาน ซึ่งมี ...โกมล ดุมลักษณ์ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต นายสรธรรม จินดา รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายจีระศักดิ์ ท่อทิพย์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ และผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนทั้งชาวไทยมุสลิม และไทยพุทธ เข้าร่วมงานจำนวนมาก

นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง ธนาคารอิสลามสหกรณ์อิสลามอัลอิสลามียะ มัสยิดทุกมัสยิดในจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมกันจัดงานฮิจเราะห์ศักราช 1436 ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2557 ณ เวทีกลางสะพานหิน โดยมีประชาชน เด็กและเยาวชน เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 4,000 คน                                                                               

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชาวมุสลิมในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียงได้ร่วมกิจกรรมย้อนรอยประวัติศาสตร์การเผยแผ่ศาสนาของท่านศาสดามูฮัมหมัด (ซ..) เพื่อให้ชาวมุสลิมและประชาชนทั่วไป ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประวัติและการดำเนินงานทางศาสนาอิสลาม ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมสำหรับประชาชนให้เกิดขึ้นในสังคม พร้อมทั้งเพื่อปลูกฝังจิตสำนึก การอนุรักษ์ประวัติศาสตร์อันงดงาม การมีศีลธรรมและคุณธรรม ให้แก่เด็กและเยาวชนในจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนส่งเสริมความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ และลดความขัดแย้งของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต โดยมีงบประมาณจาก อบจ.ภูเก็ต เป็นเงิน 950,000 บาท                                                                            

ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงาน มีการจัดนิทรรศการประวัติศาสตร์อิสลาม และนิทรรศการขององค์กรต่างๆ มีกิจกรรมการบรรยายธรรมทางวิชาการศาสนา กิจกรรมของเด็กและเยาวชน จากศูนย์จริยธรรมอิสลาม เช่น กิจกรรมการตอบปัญหา, กิจกรรมกล่าวสุนทรพจน์, กิจกรรมการอ่านและท่องจำอัล-กุรอ่าน, กิจกรรมการแสดงนาชีด, กิจกรรมการแสดงทอล์คโชว์ อีกทั้งการจำหน่ายสินค้า และอาหารฮาลาล เป็นต้น 

 

ฯพณฯ จุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล กล่าวว่า รู้สึกประทับใจในความร่วมมือร่วมใจของคณะกรรมการจัดงานของ อบจ.ภูเก็ต คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต และทุกหน่วยงาน ที่มีความเสียสละในการจัดงาน ขอชื่นชมวิสัยทัศน์ของผู้นำองค์กรมุสลิมในจังหวัดภูเก็ต ที่ได้ดำเนินการจัดงานต้อนรับฮิจเราะห์ศักราชใหม่ในวันนี้ ทั้งนี้ ขอชื่นชมด้วยความจริงใจ และขอเป็นกำลังใจในการทำงานเพื่อสังคมส่วนรวม และด้วยความเสียสละ เพราะการทำงานลักษณะนี้ ต้องเป็นผู้ที่มีความเสียสละ มีคุณธรรมสูงและมีจิตสาธารณะ กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ต้องมีการประชุมวางแผนและเตรียมงานกันอย่างมากมาย ด้วยความเสียสละทั้งกำลังกาย กำลังทรัพย์และสติปัญญา โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนให้กับตัวเอง และเพื่อให้สังคมส่วนรวม ทุกเพศ ทุกวัย อยู่อย่างมีความสุข มีคุณธรรม มีความรัก ความสามัคคีและสมานฉันท์ ตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยใช้กิจกรรมจากการจัดงานในครั้งนี้เป็นสื่อ ซึ่งมีนิทรรศการกิจกรรมของเด็กและเยาวชน มีการบรรยายทางวิชาการ แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการดำเนินการจัดงานครั้งนี้ เป็นการรณรงค์ส่งเสริม ฟื้นฟูวัฒนธรรมอิสลาม คุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม และหลักคำสอนของศาสนาอิสลาม ให้เกิดขึ้นมีการยึดมั่นและปฏิบัติศาสนกิจอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

 

วันขึ้นปีใหม่ของอิสลามในปีนี้ คือ วันที่ 1 เดือนมุฮัรรอม ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1436 ตรงกับวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม พ..2557 ซึ่งท่านได้อยู่ในห้วงบรรยากาศของการต้อนรับฮิจเราะห์ศักราชของอิสลามอย่างอบอุ่น เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้มวลมุสลิม และเยาวชนมุสลิมได้ตระหนัก และเห็นคุณค่าความสำคัญของปีใหม่อิสลาม สะท้อนถึงมิติทางประวัติศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงที่เป็นกระบวนทัศน์ และวิถีปฏิบัติสู่ชีวิตจริง ฮิจเราะห์ คือ สายธารแห่งอารยธรรมสู่การเปลี่ยนแปลง ที่เป็นพัฒนาการ และความดีงาม สรรสร้างความเป็นอารยธรรมของประชาชาติ เป็นลำดับตามที่อัลเลาะห์ (ซ..) ได้ตรัสไว้ในคัมภีร์อัลกุรอ่าน และวจนะแห่งบรมศาสดามูฮัมหมัด (ซ..) ในนามของสำนักจุฬาราชมนตรี ขอบคุณคณะกรรมการจัดงาน ผู้มีส่วนร่วมให้การสนับสนุนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้เสียสละในการจัดงานครั้งนี้ และขอให้อัลเลาะห์ (ซ..) ทรงประทานผลบุญให้แก่ทุกท่านและได้อยู่ในสรวงสวรรค์กันทุกคน

 
ข่าว พมจ.ภูเก็ต

ฉลองมินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม
เพอรานากันอินโด-มาเลฯ เยือนศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต
แอทติจูด วันร่วมลงนามพัฒนาโครงการอสังหาฯ
โลตัส ฟันแฟร์ ภูเก็ต หนุกอย่างแรง
นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นำสื่อภูเก็ตสำรวจแหล่งน้ำ
ACM-ICPC World Finals 2016
ผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบท
เปิดตัว Connect2 คอนโดของภูเก็ต
กิจกรรมกาชาดภูเก็ต
ค่ายเยาวชน “TAKE LESS, GIVE MORE”
อบจ.ร่วมงานวันปิยะ
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทสมุย มอบรายได้แด่โรงเรียนเด็กพิเศษเกาะสมุย
เซ็นทาราอันดาเทวีรีสอร์ทและสปา กระบี่ รณรงค์วิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
บรรยากาศการคัดเลือกทหาร ที่ รร.เทศบาลพิบูลสวัสดี จ.ภูเก็ต
เปิดตัว 22 ผู้สมัครกรรมการ ป.ป.จ.
เด็กไทยหัวใจศิลป์ ครั้งที่5
ดิเอ็มเมอร์รอล เซ็นทรัล คอนโดมิเนียม
กอล์ฟการกุศลสมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต
ริฮานน่าเยือนภูเก็ตแฟนตาซี
แนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากเสียงขึ้นลงของเครื่องบิน
เทศบาลตำบลวิชิต มอบอินทผาลัม เนื่องในโอกาสต้อนรับเดือนรอมฎอน
พลังเยาวชนสร้างสรรค์ร่วมป้องกันไข้เลือดออก
ภูเก็ตเอฟซี ทำบุญเลี้ยงพระ
เปิดมูลนิธิศรีภคะวัดธรรม สนาตน มันทีร์
เทศบาลนครภูเก็ตรับโล่ประกาศเกียรติคุณ
เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
เทศบาลนรภูเก็ต จัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
ออกหมายจับคนร้ายบุกเดี่ยวใช้อาวุธปืนเข้าชิงทองที่ห้างทอง ซีพี
ผู้ว่าฯ มอบเงินช่วยเหลือแฟนสาวพลเมืองดี
เทศบาลตำบลวิชิต จัดพิธีปิดค่ายสร้างดาวเด่นเป็นคนดี
พรทิพย์ (ภูเก็ต) ร่วมต้อนรับผู้เข้าประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์ 2013
คนภูเก็ตจัดแข่งกอล์ฟกระตุ้นเยาวชน
ขนมพื้นเมืองภูเก็ตในกล่องชิโนโปตุกีส
เลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชนภูเก็ต
เทศบาลนครภูเก็ต ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สมัชชาสุขภาพนครภูเก็ต
ปัญหาภูเก็ต ในมุมมอง ส.ส.เรวัติ
ปิดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะฝีมือชาวไทยใหม่
ทักษะฝีมือชาวไทยใหม่
การอบรมหลักสูตรศิลปะการผนึกลายกระดาษหรือเดคูพาจ
สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดภูเก็ต
ปมุข นำทีม Phuket FC ปาร์ตี้ปีใหม่
ข่าวภูเก็ต โครงการ GIVE
Andaman Motor Show 2012
MOU ศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเอกลักษณ์ท้องถิ่น
มอบเครื่องปรับอากาศ
ธานินทร์ อรรถทรัพย์ เป็นประธานสภาป่าตองอีกสมัย
อบจ เยี่ยมผู้ป่วยโครงการภูเก็ตแคร์
เปิด Kanita Resort หรู หาดกะรน
เทสโก้ โลตัส รวมพลังพนักงานทำความดี
แสนสิริพร้อมส่งมอบห้องดีคอนโด ให้ลูกค้า
ภูเก็ต พร้อมรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
งานถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้ ครั้งที่ 4
อภิสิทธิ์เยี่ยมชมผู้ประกอบการ ไข่มุก แบรนด์ อมร
โตโยต้า มอเตอร์ สปอร์ต 2012
Anuphas Auto Group Show 2012
สานสายใยรักแห่งครอบครัว ราไวย์
ประชุมหารือกำหนดแนวทางดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
ชมรมชาวเหนือ ภูเก็ต-อันดามัน จัดแข่งโบว์ลิ่งการกุศล
ทหารเลือดแฟนตาซีร่วมบริจาคโลหิตถวายแม่ของแผ่นดิน
เลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน
เทศบาลตำบลรัษฎาจัดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรกครั้งที่2
เทศบาลวิชิตจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
แถลงข่าว มหกรรมมวยโลก และมวยไทยโลก 9 ชาติ ต้านภัยยาเสพติด
อบต.เชิงทะเล จัดลายัน Fun Day
ปัญหากัดเซาะชายฝั่ง 6 จังหวัดอันดามัน
กะตะบีชรีสอร์ทให้การต้อนรับอดีตนายกรัฐมนตรีประเทศอิตาลี
พรทิพย์ ภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาภาษาจีนสำหรับบุคลากร
อบจ.ภูเก็ตร่วมประชุม ก.บ.ก. อันดามัน
รับสมัครผู้สูงอายุเข้าร่วมอบรมและพัฒนาจิตใจฝึกนั่งวิปัสสนากรรมฐาน
วิทยุการบินจัดไหว้ครู พร้อมรับระบบใหม่ ATMC
ตำรวจภาค 8 ประชุมร่วมกำหนดมาตรการป้องกันเหตุร้าย
หอการค้าจังหวัดภูเก็ตประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555
รัฐมนตรี สุรวิทย์ ลงพื้นที่ฉลอง
"Central Festival Phuket Love Song Festival 2012"
คืนชีวิตลูกเต่าสู่ทะเลหาดไม้ขาว
แสนสิริ พบสื่อ แถลง ยอดขาย “ฮาบิเทีย” สัปดาห์เดียว กว่า 100 หลัง
งานเลี้ยงฉลองเปิดโชว์รูม TSL ภูเก็ต
107 ปี โรตารี มีน้ำใจห่วงใยเพื่อนมนุษย์
สมาคมท่องเที่ยวภูเก็ตฯ ประชุมใหญ่วิสามัญ
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภูเก็ตจับมือ อบจ. Road show ไต้หวัน
กสทช.ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ
นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต แถลงนโยบายการบริหารงาน
ประชุมสภาเทศบาลตำบลวิชิต
อบจ ภูเก็ตเยี่ยมผู้ป่วยโครงการภูเก็ตแคร์
นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตามรอยอดีตล้ำค่า
เทศบาลนครภูเก็ตรับรางวัลอาเซียน 2554
Phuket World Musiq Festival
งานแสดงสินค้าภายใต้ชื่อ Luxury Style 2011
ตร.ฉลอง ออกภาพสเก็ตคนร้ายจี้ชิงเงินร่วม 2 ล้าน
โครงการภูเก็ตแคร์ ต.เกาะแก้ว
เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ประสบภัย
อบจ ภูเก็ตจัดงบติดกล้องCCTVกล้องเพิ่ม 190 ตัว
Phuket meeting to discuss the accident on the road
JD Pools จับมือ รพ.วชิระภูเก็ต ช่วยน้ำท่วม
เออร์เบิน ฟู้ดเปิดสาขาใหม่ที่เซ็นทรัลภูเก็ต
อปพร.ต้านภัย รวมใจเป็นหนึ่งเดียว
ภูเก็ตแฟนตาซีเปิดตัวพลับพลา จันทรมาศ
เอาใจคอเบียร์ เซ็นทรัลเปิดตัวไลฟ์สไตล์บาร์แห่งใหม่
โครงการพัฒนาและการท่องเที่ยวชุมชนบ้านลิพอนหัวหาร บ่อแร่
รพ.อบจ.ภูเก็ต จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการ “ตรวจร่างกายได้ผลบุญ”
สื่อภูเก็ตเปิดศูนย์รับบริจาคช่วยน้ำท่วม
หอการค้าร่วมกับภาครัฐจังหวัดภูเก็ตต่อต้านคอร์รัปชั่น
อบรมกลยุทธ์ ประชาสัมพันธ์องค์กร
เตรียมความพร้อมผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์
เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต ฉลองครบรอบ 7 ปี
อบจ ภูเก็ตพร้อมเปิดระบบจองห้องพักออนไลน์
นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุ
The lightสวนหลวงลงนาม
ตำรวจภูธรเมืองภูเก็ตแถลงข่าวผลการจับกุมผู้ต้องหาร่วมกันปล้นทรัพย์และฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ทีม อบจ ภูเก็ต ออกเยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการที่บ้านในโครงการภูเก็ตแคร์
แซยิ๊ด 84 ปี แด่นางพร้อมจิต ทองตัน
รางวัลงานสัมมนาระดับชาติ ความปลอดภัยทางถนน
รางวัลอันดับสองงานวิจัย สวมหมวดนิรภัย
พิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทาน
จุลินทรีย์EM กับสิ่งแวดล้อม
โครงการจัดการขยะอินทรีย์ หนึ่งตำบล หนึ่งศาสนสถาน
อุดหนุนดอกมะลิวันแม่
โครงการตุ๊กตาชูกำลัง
ซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
อบจ ภูเก็ต ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วย
ปลูกหญ้าทะเลจากการเพาะเมล็ดคืนสู่ธรรมชาติ
ความเห็นประธานหอการค้าภูเก็ต
ปิดโครงการประชุมสัมมนา
เทศบาลตำบลรัษฎา ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อลดภาวะโลกร้อน
อบจ จัดอบรมส่งเสริมอาชีพ “ผลิตเชื้อเห็ดในถุงพลาสติก”
มกอช ปลูกป่าชายเลนและปลูกปะการังเฉลิมพระเกียรติ
ขอบคุณตำรวจภูเก็ต
งานแต่งงานหลานชายนายกฯกมลา
งานบวชหลานชายนายกราไวย์
กิจกรรมตำบลวิชิต
เปิดประตูสู่ถนนน้ำแข็ง ณ ถนนถลาง
กะทุ้จับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติด
ใจถึงใจสู่ผู้ประสบภัยภาคใต้และญี่ปุ่น
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนตำบลฉลอง
จับมือถือส่งเข้าเรือนจำภูเก็ต
ตร.กะทู้แถลงจับหนุ่มอ้างเป็นตำรวจบังคับสาวเนปาลไปข่มขืน
เทศมนตรีตำบลวิชิต ช่วยน้ำท่วม
แรงงานภูเก็ตจัดอบรมนวดแผนไทยด้วยน้ำมันหอม
แถลงข่าวจับกุมยาบ้า
ภูเก็ตเยี่ยมชมอาคารรัฐสภาเช็ค
ทัพเรือภาค3 จัดงานวันเด็ก
เคาน์ดาวน์ภูเก็ต article
สภ.กมลารณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100%
เทศบาลวิชิตซ้อมรับมือหวัดนก article
ผบ.ทรภ.๓ ร่วมทอดกฐินสามัคคีวัดหลักแก่น
อบจ.แจกข้าว article
กีฬาเมืองทุ่งสงเกมส์
นายก อบจ. ภูเก็ต เป็นประธานเปิดชมรมกีฬายิงภูเก็ต article
ทรภ.๓ ฝึกปฎิบัติการร่วมพื้นที่สตูล
ประชุมจัดงานวันแม่ article
ตรวจเยี่ยม ทรภ.๓
พิธีลงนาม CATกับราไวย์ article
โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนรูปแบบใหม่ article
อบจภูเก็ตจัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน article
มอบเงินช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว article
งานท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร article
ภูเก็ตแฟนตาซีต้อนรับคณะถ่ายทำรายการ “เมืองไทย เมืองยิ้ม” article
ฝึกอบรม CPR ที่ รร.เมืองถลาง article
มอบทุนบุตรสมาชิก อส article
ขงจื้อภูเก็ตฉลองตรุษจีน article
โครงการเสื้อผ้าลดโลกร้อนครั้งที่ 3 article
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภูเก็ต article
ต้อนรับนายกเหล่ากาชาด article
อบจ.ภูเก็ตสนับสนุนโครงการปั่นจักรยาน
กิจกรรมโรงพยาบาลกรุงเทพ article
รร.สตรีภูเก็ตร่วมช่วยเหลือเฮติ
กิจกรรมโรงพยาบาลสิริโรจน์ article
อัษฎางคโยคะที่สุโขสปา
ออมสินเปิดเปิดสาขาโฮมโปร ห้าแยกฉลอง จ.ภูเก็ต article
กิจกรรมโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต article
ไฟฟ้าพัฒนาที่ดิน article
ททท.สำนักงานภูเก็ต จัดรายการเพื่อสุขภาพ article
มาสด้า 2 ยอดจองพุ่ง
ภูเก็ตแฟนตาซีเชิญร่วมงานลอยกระทง article
สพท. สัมมนา article
พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาภูเก็ต article
เลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก article
รวมพลังลดน้ำหนัก article
เซ็นทรัลจัด MotorShow
อาชีวภูเก็ต รับรางวัลพระราชทาน article
สัมมนาสหกรณ์ กฟภ. article
เล่านิทานหุ่นมือ article
บริจาคโลหิต article
สื่อมวลชนเยี่ยมสปาภูเก็ต article
ถอดบทเรียนบทบาทอาสาสมัครในเหตุการณ์ article
ข้อตกลงความร่วมมือทางการค้าข้าว articleแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล