dot dot
dot
dot
bulletรู้จักภูเก็ต
bulletแวะร้านคุณแม่จู้
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต
DinoPark Mini Golf Phuket
ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ภูเก็ต
ภูเก็ตไข่มุก Phuket Pearl
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
บ้านศิลาชล ระยอง
Touch Star Resort
โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต
โรงแรมเครือกะตะกรุ๊ป
โรงแรมรอยัลพาราไดส์แอนด์สปา
Marina Phuket  Resort
โรงแรม Orchidacea Resort
โรงแรมกะตะธานี
พรทิพย์ ประสบการณ์ใหม่ของความอร่อย


สร้างภูเก็ตให้เป็นสังคมน่าอยู่ด้วย CSR

สร้างภูเก็ตให้เป็นสังคมน่าอยู่ด้วย CSR   

สร้างความเป็นพลเมือง ที่มีความรับผิดชอบสูงต่อสังคม มีความร่วมมือที่ดี นำไปสู่สังคมที่ผาสุก
 
ความรับผิดชอบต่อสังคมในภาคขององค์กรธุรกิจ ของภูเก็ต
โดย ดร. ปรีชาวุฒิ  กี่สิ้น
ผู้บริหาร บริษัท ในเครือพิโซน่ากรุ๊ป จำกัด
 
 
จังหวัดภูเก็ตมีองค์กรธุรกิจ ที่มาลงทุนกันมากมายหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร สถานบันเทิง ร้านค้า บริษัททัวร์ รถเช่า และ ธุรกิจ SME  จำนวนมาก ซึ่งองค์กรธุรกิจเหล่านี้ สามารถเป็นกองกำลังสำคัญของจังหวัดภูเก็ต สามารถผลิตรายได้ให้กับประเทศไทย สามารถผลิตแรงงาน และสามารถพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไปได้ในหลาย ๆ ด้าน เพราะภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านเศรษฐกิจสูงจังหวัดหนึ่งในประเทศไทย

CSR Corporate Social Responsibility คือ ความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อมขององค์กรธุรกิจ  คือ การดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรม และ การจัดการที่ดี โดยรับผิดชอบสังคมและสิ่งเเวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

การที่องค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีการทำ CSR ส่วนใหญ่ก็ออกมาในเรื่องกิจกรรมขององค์กรโดยใช้หลักของการกำกับที่ดี ยึดหลักของคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งต่อชุมชนของตนเองและชุมชนอื่น ๆ ไม่ว่าสังคมชุมชนที่อยู่ใกล้หรือไกลออกไป 

องค์กรธุรกิจต่าง ๆ ควรที่จะมีการทำ CSR จะทำให้องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดี และมีชื่อเสียง รวมทั้งอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างยั่งยืน ผมอยากให้  นอกจากจะมีการทำ CSR แล้วยังต้องมีความเป็นพลเมือง citizenship มีความรับผิดชอบสูงต่อสังคม 

องค์กรธุรกิจ ห้างร้านต่าง ๆ ควรจะทำ CSR ในตัวเองก่อน เช่น มีการดูแลพนักงานที่ดี  มีสวัสดิการที่ดี อยู่ภายใต้กฎหมายแรงงาน มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีการฝึกอบรมหรือมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้พนักงานในองค์กรมีความสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีการรักษาภาพลักษณ์ในเชิงสาธารณประโยชน์ มีจิตอาสา มีจิตสาธารณะ ร้านค้า องค์กร ควรทำภายในให้ดี รวมถึงมีการทำให้พนักงานมีความปลอดภัยในการทำงานในสถานที่ทำงาน โดยรวมคือ ทำให้พนักงานมีสวัสดิการที่ดี

ในชุมชนที่ใกล้กับสถานที่ที่องค์กรธุรกิจได้ไปลงทุน ถ้าเรามีธุรกิจใกล้ชุมชนไหน เราก็ควรจะสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนนั้นด้วย รวมทั้งมีการเข้าไปมีส่วนรวมกับชุมชุมนั้น ๆ เช่น การสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน การทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของชุมชน   การได้เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมกับทางชุมชนที่ใกล้กับองค์กรธุรกิจที่ลงทุน ทำให้คนในชุมชนบริเวณรอบสถานประกอบการที่ไปลงทุน มีความใกล้ชิดและไม่มีความห่างไกลกันมาก อาจจะเป็นเรื่องการเก็บขยะในชุมชน การรวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์บางสถานการณ์ ตัวอย่าง เหตุการณ์เรือล่มในทะเล เหตุการณ์ช่วยทีมหมูป่า 13 ชีวิต เราจะเห็นว่ามีการช่วยเหลือกัน เราก็มาสร้างให้คนในองค์กรของเรารักและช่วยกันดูแลซึ่งกันและกัน มีจิตอาสา ดูแลผลประโยชน์ของชาติ ดูแลนักท่องเที่ยว สิ่งที่ไม่ดีไม่ควรทำ ไม่ควรมีการเอาเปรียบนักท่องเที่ยว หัวใจหลักคือ เราต้องสร้างจิตที่เป็นสาธารณะ เป็นการกุศล มีใจรักต่อบ้านเกิด มีความรักต่องานที่ทำ เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร และต่อประเทศชาติ รวมทั้งต่อสังคมโลกด้วย 

ถ้าภูเก็ตเกิดสังคม CSR ระดับสูง โดยถ้าเรามีนโยบายหลักให้องค์กรธุรกิจทำ CSR ตลอดเวลา ก็จะทำให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ เช่น มีการช่วยกันดูว่า เราจะบำบัดน้ำเสียอย่างไร จัดการขยะอย่างไร และ รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างไร เพื่อให้ภูเก็ตเป็นเมืองสะอาด สะดวก สวยงาม และปลอดภัย ถ้าเราใช้ CSR ในการขับเคลื่อน จะทำให้สังคม เป็นสังคมที่มีความสุขและสงบสุข 

ทั้งนี้ทั้งนั้น การทำ CSR ทั้งหลาย มันก็จะเกี่ยวกับการเป็นพลเมืองในภาคองค์กรธุรกิจ ซึ่งทุก ๆ หน่วยองค์กรจะต้องปลูกฝัง หรือทำกิจกรรมในการเป็นพลเมืองที่ดี มีความเสียสละ มันก็อาจจะไปเกี่ยวเนื่องถึงเรื่องของการสนับสนุนจากภาครัฐ และการให้ความร่วมมือกับภาครัฐด้วย 

อย่างบริษัท พิโซน่า เอง ในป่าตองเราก็ทำกิจกรรมหลาย ๆ เรื่อง มีการจัดตั้งมูลนิธิพัฒนาป่าตอง มีการสนับสนุนกิจกรรมของคนในชุมชนป่าตอง เช่น โครงการสะอาดบางลา 24 ชั่วโมง โครงการพันตาประชาร่วมใจ ซึ่งร่วมกับ สภ.อ.ป่าตอง  โครงการเครือข่ายตาสัปปะรด ที่ดูแลความปลอดภัยในถนนบางลา โครงการที่เกี่ยวกับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ security guard เพื่อเป็นเจ้าบ้านที่ดี สร้างความมั่นใจในด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว รวมทั้ง โครงการ Life guard ที่จะสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวที่ลงเล่นน้ำทะเล ให้มีความปลอดภัย โดยเชื่อกับองค์กร ต่าง ๆ ของภาครัฐ นี่เป็นส่วนหนึ่งที่กลุ่มบริษัทพิโซน่า ได้คิดริเริ่มทำไปแล้ว 

นอกจากนี้เรายังจัดให้มีการอบรมพนักงานของบริษัท ในเครือพิโซน่า ตลอดมา เพื่อให้พนักงาน จนถึงระดับผู้บริหาร ออกไปทำกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น  มีการช่วยกันเก็บขยะ มีการช่วยรวบรวมการบริจาคเงินเพื่อนำไปช่วยกลุ่มองค์กรการสาธารณกุศลต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็น เรื่องเด็ก ผู้ด้อยโอกาส เรื่องการแพทย์ โรงพยาบาล นอกจากนี้ ก็ส่งพนักงานออกไปดูงานในหลาย ๆ ที่ เพื่อให้มีความรู้เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม สังคม ว่ามีการปฏิบัติอย่างไร ให้มีความรู้ว่าองค์กรของเราจะมีจุดเชื่อมกับชุมชนในป่าตองได้อย่างไร เพื่อจะทำให้เกิดความร่วมมือที่ดี เกิดสังคมที่ผาสุกขึ้นมา

ในส่วนของการทำCSR ไม่ได้ทำแค่พัฒนาคน พัฒนาองค์กร อย่างเดียว เราต้องมองไปถึงเรื่องของกฎหมายด้วย จริง ๆ ผมคิดว่าเราควรจะมีการปฏิรูปกฎหมายให้มีข้อบังคับให้องค์กรธุรกิจต้องมีการทำ CSR  ด้วย  เพราะถ้ามีองค์กรธุรกิจที่มาเปิดกิจการโดยไม่ได้เห็นความสัมคัญของชุมชนและสิ่งแวดล้อม มันก็จะไม่ค่อยดีนัก ต่อไปถ้าเรามีกฎหมายที่เน้นให้ภาคธุรกิจ องค์กรธุรกิจต้องทำ CSR ด้วย และจะต้องเป็น CSR ที่มีมาตรฐาน มี ISO ให้ ยกตัวอย่างว่า  บริษัทท่องเที่ยว มีการออกมาตรฐานที่ให้ CSR ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ก่อนจะได้ใบอนุญาตหรือต่อใบอนุญาต ก็น่าจะมีการสอบ หรือการจัดทำโครงการเพื่อสาธารณะประโยชน์ เพื่อจะเป็นส่วนหนึ่งในการออกหรือต่อใบอนุญาต โดยให้มีกฎหมายออกมาในเชิงบังคับให้องค์กรธุรกิจต้อง ทำ CSR ด้วย ถ้ามีการไปทำประโยชน์ให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมแล้วก็อาจจะมีการตอบแทนให้องค์กรธุรกิจนั้นด้วยการนำไปลดหย่อนภาษีได้ 

ในส่วนของหลักสูตรการอบรมแรงงาน  หลักสูตร CSR ก็เป็นหลักสูตรหนึ่ง ที่ควรจะเป็นสิ่งที่ปลูกฝัง เพื่อปลุกจิตสำนึกให้องค์กรธุรกิจ และองค์กรทุกภาคส่วน มีความรับผิดชอบต่อสังคม ยิ่งถ้ามีการประชาสัมพันธ์ด้วยว่า จังหวัดภูเก็ตของเรามีการทำธุรกิจการท่องเที่ยวที่เน้นการทำ CSR มีความรับผิดชอบและสิ่งแวดล้อม มีกฎหมายที่ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนชาวไทยหรือชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนแล้วต้องปฏิบัติตาม ก่อนจะได้มีการลงทุนทำธุรกิจหรือ ต่อใบอนุญาต  ก็ควรจะมีเรื่อง CSR เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคม
ฝากภาครัฐด้วยในการออกกฎหมายมาเพื่อใช้กฎหมายบังคับให้องค์การธุรกิจต่าง ๆ มีการทำ CSR เพื่อสังคม
 
 
 
รวบรวมโดย  นันทิกร ไทยเจริญ

 

 ป่าตองเข้มแข็ง by ดร.ปรีชาวุฒิ กี่สิ้น

ฝากภาครัฐ ฟื้นฟู การท่องเที่ยวป่าตอช่วงควิด19
หลังโควิด19_การจัดการท่องเที่ยวป่าตอง
เฟ้นโอกาส ในวิกฤติ โควิด-19
จับตา! ปัญหา “สหรัฐ-อิหร่าน” กระทบท่องเที่ยวภูเก็ตหรือไม่
การท่องเที่ยวป่าตอง ภูเก็ต หลังเปิดหาด ปังหรือแป๊ก?
ทัวร์จีนลดกระทบท่องเที่ยวภูเก็ต
ป่าตองเมืองท่องเที่ยวสะอาดปลอดภัย
เป็นคนป่าตองไหม? คนป่าตองควรให้อะไรแก่สังคมบ้าง?
4ปี คสช ท่องเที่ยวภูเก็ต สงบ แต่ ซบเซา
เขาถามกันว่าทำไมผมไม่เล่นการเมือง
ยกป่าตองให้เป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษ
เหลียวหลัง แลหน้า เศรษฐกิจป่าตอง
คุ้มไหม อุโมงค์ป่าตอง ?
ปัญหาไลฟ์การ์ดภูเก็ต
ดุลยภาพแห่งการสมยอม
สมรภูมิป่าตอง
ปราบปัญหายาเสพติดแก้ปัญหาสังคมและเศรษฐกิจแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved. ภูเก็ตออนไลน์ : เว็บไซต์ข่าวของคนภูเก็ต
ติดต่อหาเรา email: phuketnews@gmail.com Tel: 0813974624 / 0818945256 Got News Read Me?อยากรู้ข่าวอ่านภูเก็ตออนไลน์หรือยัง?