ReadyPlanet.com
อ่านข่าวภูเก็ตออนไลน์บนเฟซบุ๊ค
พอเพียงก็เพียงพอ
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
เทศบาลตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลศรีสุนทร
เทศบาลตำบลกะรน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
เทศบาลตำบลวิชิต
ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ภูเก็ต
ภูเก็ตไข่มุก Phuket Pearl
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โรงแรมป่าตองเบย์ฮิลล์
บ้านศิลาชล ระยอง
Touch Star Resort เชียงใหม่
โรงแรมเครือกะตะกรุ๊ป
โรงแรมรอยัลพาราไดส์แอนด์สปา
Marina Phuket  Resort
โรงแรม Orchidacea Resort
โรงแรมกะตะธานี
ร้านคุณแม่จู้
ม.อ.ภูเก็ตPSU Phuket
บทความLifeStyle


สำรวจนักท่องเที่ยวเขาหลักหลังสึนามิ

 

 

นักท่องเที่ยวต่างชาติร้องหยุดสิ่งก่อสร้างที่รบกวนธรรมชาติเขาหลัก

          รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ผู้อำนวยการอันดามันโพลเปิดเผยผลการสำรวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อสภาพการท่องเที่ยวของเขาหลัก หลังประสบภัยสึนามิ 5 ปีจำนวน 415 คน ระหว่างวันที่ 1-5 มีนาคม 2553 พบว่านักท่องเที่ยวที่มาเยือนเขาหลักส่วนใหญ่ร้อยละ 91.86 มาจากประเทศในยุโรป โดยประเทศที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุด 3 ลำดับแรกคือเยอรมัน ร้อยละ 35.47 สวีเดนร้อยละ 23.26 ออสเตรียร้อยละ 7.56 มีระยะเวลาเฉลี่ยพักนาน 15 วัน มาเที่ยวเป็นครั้งแรกร้อยละ 67.56 เคยมาเที่ยวแล้วร้อยละ 32.44 โดยได้ข้อมูลการท่องเที่ยวเขาหลักจากแหล่งสำคัญ 2 แหล่งคือกลุ่มเพื่อนหรือบุคคลที่รู้จักร้อยละ 45.24 และอินเตอร์เน็ตร้อยละ 40.18 เกี่ยวกับข้อมูลการที่เขาหลักเคยประสบภัยสึนามิมาก่อนนั้นพบว่านักท่องเที่ยวร้อยละ 95.20 ทราบมาแล้ว มีไม่ทราบเพียงร้อยละ 4.80 สำหรับความกังวลของนักท่องเที่ยวต่อภัยสึนามิพบว่าไม่กังวลเลยร้อยละ 59.53 กังวลบ้างร้อยละ 34.23 กังวลมากร้อยละ 6.25 ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจมาเที่ยวเขาหลัก 3 ลำดับแรกคือความสวยงามของธรรมชาติร้อยละ 83.63 อาหารอร่อยร้อยละ 41.07 และอัธยาศัยไมตรีของคนในท้องถิ่นร้อยละ 35.42 เกี่ยวกับความเห็นว่าจะมาเที่ยวเขาหลักอีกหรือไม่หลังจากครั้งนี้พบว่าจะมาเที่ยวอีกร้อยละ          68.75 ไม่มาร้อยละ 6.85 ไม่แน่ใจร้อยละ     20.40 ด้านความเห็นเกี่ยวกับการจะแนะนำบุคคลอื่นๆ ที่รู้จักให้มาเที่ยวเขาหลักหรือไม่นั้นพบว่าจะแนะนำร้อยละ 85.12 ไม่แนะนำร้อยละ3.57 ไม่แน่ใจร้อยละ 11.31 สำหรับข้อเสนอแนะของนักท่องเที่ยวเพื่อให้การท่องเที่ยวเขาหลักคงเสน่ห์ไว้อย่างยั่งยืนตลอดไปคือ ไม่ควรสร้างสิ่งก่อสร้างประเภทที่พักอาศัยหรือโรงแรมที่เป็นการรบกวนหรือดัดแปลงธรรมชาติมากเกินไป รวมทั้งควรมีการจัดระเบียบการจราจรในชุมชนย่านการค้าที่เป็นแหล่งชอปปิ้งที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางม้าลายหรือสัญญาณจราจรที่เสริมความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

 

 

 

ชื่อเรื่อง :        ผลการสำรวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อสภาพการท่องเที่ยวเขา

หลัก 5 ปีหลังสึนามิ

ผู้สำรวจ :       อันดามันโพล

ผู้อำนวยการโพล รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

                                                                       

  อันดามันโพลได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อสภาพการท่องเที่ยวเขาหลักหลังสึนามิ 5 ปี จำนวน 415 คน ระหว่างวันที่ 1-5 มีนาคม 2553 ผลการสำรวจปรากฏผลดังนี้

1. แหล่งที่มาของนักท่องเที่ยว

 

                           

ทวีป

ประเทศ

ร้อยละของจำนวนนักท่องเที่ยว

ร้อยละของทวีป

North America

USA

1.16

2.91

 

Canada

1.74

 

South America

-

0.00

0.00

Europe

German

35.47

91.86

 

Sweden

23.26

 

 

Austria

7.56

 

 

England

5.81

 

 

Finland

4.65

 

 

Swiss

3.49

 

 

Denmark

2.33

 

 

Holland

2.33

 

 

French

2.03

 

 

Norway

1.74

 

 

Poland

1.74

 

 

Slovenia

0.87

 

 

Italy

0.29

 

 

Belgium

0.29

 

Australia

Austria

2.91

2.91

Africa

South Africa

0.29

0.29

Asia

Japan

1.75

2.04

 

Korea

0.29

 

 

 

2.      เพศ                   ชาย    ร้อยละ 49.11

                             หญิง   ร้อยละ 50.89

 

3.      ช่วงอายุ                 

                              < 20   ร้อยละ 5.36

20-29 ร้อยละ 17.86

30-39 ร้อยละ 22.02

40-49 ร้อยละ 13.39

50-59 ร้อยละ 22.02

>60    ร้อยละ 19.35  

 

4.      เคยมาเที่ยวเขาหลักมาก่อนหรือไม่

ครั้งแรก                            ร้อยละ 67.56

เคยมาแล้ว                         ร้อยละ 32.44

 

5.      ระยะเวลาเฉลี่ยที่มาพักเขาหลัก   15 วัน

 

6.      นักท่องเที่ยวได้ข้อมูลการท่องเที่ยวเขาหลักจากแหล่งใด

เพื่อนและบุคคลใกล้ชิด         ร้อยละ 45.24

อินเตอร์เน็ต                       ร้อยละ 40.18

บริษัทจัดเที่ยว                   ร้อยละ 15.77

จากวารสารต่างๆ               ร้อยละ 9.23

อื่นๆ                                ร้อยละ 11.90

 

7.      นักท่องทราบมาก่อนหรือไม่ว่าเขาหลักเคยประสบภัยสึนามิมาก่อน

ทราบ                      ร้อยละ 95.20

ไม่ทราบ                  ร้อยละ 4.80

 

8.      นักท่องเที่ยวมีความกังวลกับภัยสึนามิในการท่องเที่ยวเขาหลักระดับใด

กังวลมาก                ร้อยละ 6.25

กังวลบ้าง                ร้อยละ 34.23

ไม่กังวลเลย             ร้อยละ 59.53

 

9.      ก่อนมาเที่ยวเขาหลักในครั้งนี้ นักท่องเที่ยวได้ท่องเที่ยวสถานที่ใดมาก่อนหรือไม่ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา

ไม่มี    ร้อยละ 64.59

มี        ร้อยละ 35.53

 

กรณีเคยเที่ยวในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา สถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเหล่านี้เคยไปมามีดังนี้

ประเทศไทย

 

ไม่ใช่ประเทศไทย

กรุงเทพ

24

 

USA

8

ภูเก็ต

17

 

Egypt

5

กระบี่

14

 

Franch

4

เชียงใหม่

10

 

Laos

4

สมุย

7

 

Cambodia

4

หัวหิน

3

 

Vietnam

4

 

 

 

Australia

3

 

 

 

Bali

3

 

 

 

Malaysia

2

 

 

 

India

2

 

 

 

Japan

2

 

 

 

Singapore

1

 

 

 

Qata

1

 

 

 

Austria

1

 

 

 

Scotland

1

 

75

 

 

45

 

62.50%

 

 

37.50%

 

10.      ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจมาเที่ยวเขาหลัก

ความสวยงามของธรรมชาติ                     ร้อยละ 83.63

อาหาร                                                 ร้อยละ 41.07

อัธยาศัยไมตรีของคนไทย                        ร้อยละ 35.42

ศิลปะและวัฒนธรรมไทย                          ร้อยละ 22.92

แหล่งชอปปิ้ง                                         ร้อยละ 17.59

เป็นแหล่งที่เคยประสบภัยสึนามิมาก่อน      ร้อยละ 9.82

อื่นๆ                                                    ร้อยละ 19.94

 

11.      นักท่องเที่ยวมีความรู้สึกต่อเขาหลักอย่างไร

ดีกว่าที่คาดไว้                                       ร้อยละ 44.94

เหมือนที่คาดไว้                                     ร้อยละ 51.79

แย่กว่าที่คาดไว้                                     ร้อยละ 3.27

 

 

 

12.      นักท่องเที่ยวอยากกลับมาเที่ยวเขาหลักอีกหรือไม่

มาเที่ยวอีก                                 ร้อยละ 68.75

ไม่มาอีก                                     ร้อยละ 6.85

ไมแน่ใจ                                     ร้อยละ 20.40

13.      นักท่องเที่ยวจะแนะนำบุคคลอื่นๆ ให้มาเที่ยวเขาหลักหรือไม่

แนะนำ                                      ร้อยละ 85.12

ไม่แนะนำ                                   ร้อยละ 3.57

ไม่แน่ใจ                                     ร้อยละ 11.31   

 

14.      หลังจากเสร็จสิ้นการเที่ยวเขาหลักนักท่องเที่ยวจะเที่ยวที่อื่นๆ ในไทยอีกหรือไม่

ไม่                                             ร้อยละ 46.73

เที่ยว                                         ร้อยละ 53.27

จำแนกเป็น   

สถานที่

ร้อยละ

ภูเก็ต

27.91

กรุงเทพ

23.26

กระบี่

22.09

เชียงใหม่

13.95

สมุย

7.56

พังงา

2.91

หัวหิน

2.33

 

15.      ถ้าไม่มาเที่ยวเขาหลักในครั้งนี้สถานที่ที่นักท่องเที่ยวอยากเที่ยวมากที่สุดในไทย

สถานที่

 

ร้อยละ

ภูเก็ต

51

28.65

กระบี่

43

24.16

เชียงใหม่

31

17.42

กรุงเทพ

27

15.17

สมุย

13

7.30

เกาะช้าง

6

3.37

พังงา

4

2.25

หัวหิน

3

1.69

 
 
16. สิ่งที่นักท่องเที่ยวอยากให้ปรับปรุงมากที่สุดในเขาหลัก

ประเด็น

 

ร้อยละ

สิ่งก่อสร้างเกินความจำเป็น

27

27.00

Clean beach

18

18.00

ถนนหลักแคบ ไม่ปลอดภัย

13

13.00

ทางเดินลงชายหาดไม่สะดวก

12

12.00

Clean Ocean

8

8.00

แหล่งชอปปิ้งน้อย

6

6.00

แท๊กซี่แพง

6

6.00

Poor English

4

4.00

ลดปริมาณนักท่องเที่ยว

3

3.00

Information about Tsunami

3

3.00

 

17.      สิ่งที่นักท่องเที่ยวอยากให้คงไว้ให้มากที่สุดในเขาหลัก

 

ประเด็น

 

ร้อยละ

ธรรมชาติ

75

35.89

Beach

52

24.88

sea

27

12.92

Friendly

18

8.61

National Park

16

7.66

เงียบสงบ

9

4.31

ราคา

6

2.87

อาหาร

4

1.91

อนุสรณ์สึนามิ

2

0.96

                                                              สรุป ให้คงธรรมชาติไว้         ร้อยละ 81.34

 

18.      ระดับความเห็นของนักท่องเที่ยวด้านต่างๆ ต่อเขาหลัก

 

ลำดับที่

ประเด็น

ระดับความเห็น

1

อัธยาศัยคนไทย

8.58

2

ความปลอดภัย

8.04

3

อาหารและเครื่องดื่ม

7.90

4

คุ้มค่าเงิน

7.89

5

ความพร้อมในการให้บริการ

7.88

6

ที่พัก

7.77

7

ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว

7.73

8

ความสะดวกในการเดินทาง

7.72

9

คุณภาพสิ่งแวดล้อม

7.70

10

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

7.53

11

ระบบเตือนภัย

7.47

12

ความมั่นใจในสถานการณ์การเมือง

7.09

13

สถานที่ท่องเที่ยว

7.00

14

แหล่งชอบปิ้ง

6.89