ReadyPlanet.com
อ่านข่าวภูเก็ตออนไลน์บนเฟซบุ๊ค
พอเพียงก็เพียงพอ
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
เทศบาลตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลศรีสุนทร
เทศบาลตำบลกะรน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
เทศบาลตำบลวิชิต
ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ภูเก็ต
ภูเก็ตไข่มุก Phuket Pearl
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โรงแรมป่าตองเบย์ฮิลล์
บ้านศิลาชล ระยอง
Touch Star Resort เชียงใหม่
โรงแรมเครือกะตะกรุ๊ป
โรงแรมรอยัลพาราไดส์แอนด์สปา
Marina Phuket  Resort
โรงแรม Orchidacea Resort
โรงแรมกะตะธานี
ร้านคุณแม่จู้
ม.อ.ภูเก็ตPSU Phuket
บทความLifeStyle


อบจ.ภูเก็ตร่วมโครงการโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน

 โดย พีระพงค์ ผลประมูล ผู้สื่อข่าว : สื่อสร้างสรรค์ ทันเหตการณ์

 
นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการ 
และโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน
 
 วันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแบบบูรณาการ และโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในวาระทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ 36 พรรษา วันที่ 8 มกราคม 2566 โดยมี นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน นายไพโรจน์ ศรีละมุล นายอำเภอเมืองภูเก็ต กล่าวรายงาน และนายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ณ หน้าตลาดประชารัฐ (หาดปากบาง) บ้านแหลมพรหมเทพ หมู่ที่ 6 ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้บูรณาการร่วมกับ นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลราไวย์ ในการ ออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่แบบบูรณาการ เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน พร้อมร่วมบูรณาการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างยั่งยืน
 
 
โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เป็นโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ 36 พรรษา ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้น้อมนำแนวพระดำริเรื่อง “หมู่บ้านยั่งยืน” (Sustainable Village) มาดำเนินการขับเคลื่อน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในหมู่บ้านให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม พร้อมทั้งขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
 
 
โดยในระดับพื้นที่อำเภอได้กำหนดให้มีการแต่งตั้งกลไกขับเคลื่อนโครงการฯ ระดับอำเภอ ระดับตำบล และระดับหมู่บ้าน/ชุมชน โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม./คณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)/คณะกรรมการชุมชน เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนร่วมกับ 7 ภาคีเครือข่าย ได้แก่ ภาครัฐ ภาคศาสนา ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคสื่อสารมวลชน และภาคประชาชน บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อให้ "หมู่บ้านยั่งยืน" (Sustainable Village) เกิดผลเป็นรูปธรรม ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ภายใต้เป้าหมายการสร้างความยั่งยืนให้ครอบคลุมในทุกมิติ
 
 
ในการนี้ ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลราไวย์ สังกัด อบจ.ภูเก็ต ได้ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้นแก่ประชาชน โดยตรวจวัดความดัน เบาหวาน ระดับออกซิเจนในกระแสเลือด และมวลกระดูก รวมถึงมีการมอบถุงยังชีพให้ครัวเรือนเปราะบาง และมีกิจกรรมจำหน่ายไข่ไก่ฟองละบาท เพื่อลดภาระค่าครองชีพแก่พี่น้องประชาชนด้วย
 
 
การดำเนินโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับพี่น้องประชาชน เป็นภารกิจสำคัญ ซึ่งโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการ เป็นโครงการที่ประสานความร่วมมือแบบบูรณาการในการขับเคลื่อนและสร้างกลไกการทำงานร่วมกันกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคศาสนา ภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคสื่อสารมวลชน และภาคประชาชน ตามแนวทางการพัฒนาประเทศ โดยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ส่วนโครงการ 1 ตำบล 1 หมู่บ้านยั่งยืน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาฯ เนื่องในวาระทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ 36 พรรษา วันที่ 8 มกราคม 2566  ด้วยการน้อมนำแนวพระราชดำริ เรื่องหมู่บ้านยั่งยืนของพระองค์มาขับเคลื่อน ซึ่งเป็นการดูแลกลุ่มเปราะบางของจังหวัด และเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และการพัฒนาคนทุกช่วงวัย เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนแบบบูรณาการ ในทุกพื้นที่ตำบล ๆ ละ 1 หมู่บ้าน/ชุมชน โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการออกให้บริการประชาชนอย่างเข้าถึง เช่น ศูนย์บริการทะเบียนภาค 8  บริการจัดทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่และประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น Thai D องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอเมืองภูเก็ต และรพ.สต.ตำบลราไวย์ ออกบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
 

         นอกจากนั้น ยังมีการบริการตัดผมฟรี การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านแอพพลิเคชั่น Traffy Fondue การจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด จากเทศบาลตำบลราไวย์ มอบถุงยังชีพให้กับกลุ่มเปราะบาง การส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการปลูกผักสวนครัวของผู้นำและปลูกไม้ผลกินได้บริเวณถนนตัวอย่างในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อพัฒนาให้เป็น “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” ตามแนวพระราชดำริ และยังมีหน่วยบริการร่วมของส่วนราชการต่าง ๆ หลายหน่วย
 

 

    อย่างไรก็ตาม สำหรับบรรยากาศ  มีประชาชนมาใช้บริการจากหน่วยงานต่าง ๆ จำนวนมาก โดยเฉพาะชาวไทยใหม่ ออกมาทำบัตรประชาชน เพื่อเตรียมการใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 14 พฤษภาคมนี้
 
 
 
 
 
 
 
 สกู๊ปข่าว ภูเก็ต

กิจกรรมเซิร์ฟบอร์ด Phuket Surftival
อบจ.ภูเก็ตจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ หาดท่าหลา
เทศกาล "Art Arise Festival 2023"
ภูเก็ต คว้ารางวัล Creative City Awards
กิจกรรม “ปลูกต้นทองอุไร รวมใจภักดิ์" ณ อนุสรณ์สถานเมืองถลาง
อบจ.ท้าวิ่ง ณ อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ
อุโมงค์กะทู้ – ป่าตอง
เทศกาลท่องเที่ยวระดับนานาชาติ Phuket Peranakan Festival 2023
วิวาห์หวานบาบ๋าภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ตเดินหน้าพัฒนา รพ.สต.
อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรม สืบสานประเพณีสงกรานต์
อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ และปล่อยลูกปูทะเล
การแสดง แสง สี เสียง “238 ปี น้อมสดุดี สองวีรสตรีศรีถลาง”
วางฐานเกาะตัวอ่อนปะการังฟื้นฟูแนวปะการังเทียมในพื้นที่เกาะไม้ท่อน
สานสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง ภูเก็ต-พังงา
พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม 66 ปี วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
กิจกรรมพิเศษ “ล้อมวงแหลง แบ่งกันเล่า”
Phuket Countdown 2023 “กิน ลม ชม เล แลหาดสุรินทร์”
ของขวัญปีใหม่ 2566 ที่ อบจ.ภูเก็ต มอบให้เยาวชน
อบจ.ภูเก็ต พร้อมร่วมมือสร้างสวนสาธารณะ
อบจ.ภูเก็ต สานพลังยกระดับภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
อบจ.ภูเก็ตส่งเสริมพุทธศาสนาร่วมทอดกฐินสามัคคี
น้ำท่วมภูเก็ต หนักสุดในรอบ 50 ปี
ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต
น้ำท่วมหนักเขตอำเภอถลาง อบจ. ภูเก็ตเร่งบูรณาการแก้ปัญหา
ห้างใหญ่ กำลังเปิดใหม่ ดีต่อประชาชนจริงหรือ
ประชาชนภูเก็ตสุขภาพดี ด้วยวิถี 3 อ.
ขับขี่ปลอดภัย สวมใส่หมวกกันน็อค
แผ่นดินไหว ไม่ใช่ สึนามิ
Expo 2028 โอกาสยกระดับภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
สัมผัสวิถีชุมชน ชุมชนบ้านบางโรง เสน่ห์ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ตมั่นใจ ปรับเงื่อนไขการเข้าประเทศการท่องเที่ยวจะดีขึ้น
สูงวัย สูงโรค
ลานศิลปะ ลานน้ำพุดนตรี@สะพานหินภูเก็ต
รวมพลังขับเคลื่อนการลดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว
โครงการเก็บขยะใต้ทะเล
มหกรรมอาหาร และของดีภูเก็ต "หรอยหนัด หยัดได้"
อบจ.ภูเก็ต ฟื้นฟูและพัฒนาคลองบางใหญ่ สู่การอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน
งานสดุดีท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2565
แพลตฟอร์มกลางบริหารจัดการ Home Isolation
ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
ยกระดับภูเก็ต ... สู่ เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
เศรษฐกิจภูเก็ต กับ วิกฤติโควิด 19
อบจ.ภูเก็ตกับการฉีดวัคซีนเมอร์โดน่า
อบจ.ภูเก็ตกับการแก้ปัญหาน้ำท่วม
ภูเก็ตสมาร์ทบัสปรับค่าโดยสารใหม่ต้อนรับนักท่องเที่ยว
อบจ.ภูเก็ต ห่วงใยประชาชนสู้ภัยโควิด19
ความสำเร็จของงาน ความสุขของคนภูเก็ต คือความสุขของ นายก อบจ.ภูเก็ต