ReadyPlanet.com
อ่านข่าวภูเก็ตออนไลน์บนเฟซบุ๊ค
พอเพียงก็เพียงพอ
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
เทศบาลตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลศรีสุนทร
เทศบาลตำบลกะรน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
เทศบาลตำบลวิชิต
ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ภูเก็ต
ภูเก็ตไข่มุก Phuket Pearl
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โรงแรมป่าตองเบย์ฮิลล์
บ้านศิลาชล ระยอง
Touch Star Resort เชียงใหม่
โรงแรมเครือกะตะกรุ๊ป
โรงแรมรอยัลพาราไดส์แอนด์สปา
Marina Phuket  Resort
โรงแรม Orchidacea Resort
โรงแรมกะตะธานี
ร้านคุณแม่จู้
ม.อ.ภูเก็ตPSU Phuket
บทความLifeStyle


อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ และปล่อยลูกปูทะเล

 

  โดย พีระพงค์ ผลประมูล ผู้สื่อข่าว : สื่อสร้างสรรค์ ทันเหตการณ์

 

อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ 
 
พัฒนาศักยภาพชาวประมง
และปล่อยพันธุ์ลูกปูทะเล  
 

วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพชาวประมงและการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต" โดยนายอัครวัฒน์ ศิริธัญญ์ธนากร ปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงาน ซึ่งมี นายสิทธิพล เมืองสง ประมงจังหวัดภูเก็ต นายประเสริฐ ทองสมบูรณ์ ประมงอำเภอเมืองภูเก็ต นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงประชาชน เยาวชนและชาวประมงพื้นบ้าน เข้าร่วมการอบรม จำนวน 200 คน ซึ่งได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต สำนักงานประมงอำเภอ และเกษตรกรดีเด่นด้านการเพาะเลี้ยงปูทะเล
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต ในการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อรองรับการท่องเที่ยว สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร และสร้างรายได้เข้าสู่จังหวัดภูเก็ต จึงได้จัดโครงการฯ ดังกล่าว เพื่ออบรมให้ความรู้ด้านอาชีพ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้สนใจนำไปประกอบอาชีพเสริมได้ เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าด้านการเกษตร โดยเฉพาะการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำชายฝั่ง ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นและเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวประมง
 


นายเรวัต อารีรอบ กล่าวว่า “เนื่องจากเมื่อสถานการณ์โควิด-19 เบาบางลง ส่งผลให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาสู่ภูเก็ตจำนวนมาก ซึ่งเป็นผลดีกับชาวจังหวัดภูเก็ตที่ได้มีรายได้เพิ่มขึ้น ทั้งผู้ประกอบการประเภทร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม และงานบริการ รวมถึงภาคการประมง แต่เมื่อมีคนเข้ามาจำนวนมากก็อาจจะทำให้อาหารไม่เพียงพอต่อการบริโภค โดยเฉพาะอาหารทะเลซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวภูเก็ต อบจ.ภูเก็ต 
 
 
อบจ. ภูเก็ตได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ตในการเพิ่มผลผลิตปูทะเลในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยร่วมกันปล่อยลูกปูทะเล จำนวน 50,000 ตัว ณ บริเวณป่าโกงกางปลายแหลมสะพานหิน” โดยมี นายสิทธิพล เมืองสง ประมงจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้มีเกียรติเข้าร่วม
 

นาย สิทธิพล กล่าวว่า ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการประมงสนับสนุนการท่องเที่ยว กิจกรรม เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำให้ ชาวประมงพื้นบ้านสามารถจับสัตว์น้ำขึ้นมาจำหน่ายเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว และดำเนินการปล่อย ลูกปูทะเลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ
 
 
 
การปล่อยลูกปูบริเวณป่าโกงกาง เพื่อเพิ่มความ อุดมสมบูรณ์ปูทะเลในเขตชายฝั่ง ชุมชนประมงพื้นบ้านที่ สภาพพื้นที่มีป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ในด้านตะวันออกของ เกาะภูเก็ตเหมาะสมในการ เจริญเติบโตของสัตว์น้ำชายฝั่ง และเพื่อให้นักเรียนและเยาวชนมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากร สัตว์น้ำและพื้นที่ ป่าชายเลนของจังหวัดภูเก็ตที่มีการฟื้นฟูโดยการปลูกป่าของภาคส่วนต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งอาศัย และเลี้ยง ตัวอ่อนของสัตว์น้ำชายฝั่ง ได้เจริญเติบโตสืบพันธุ์ต่อไป 
 

ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการบริหารจัดการใช้ประโยชน์จาก ทรัพยากร ชาวประมง มีจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด มีการปล่อยสู่แหล่งน้ำ ธรรมชาติ พื้นที่ทะเลชายฝั่ง ป่าชายเลนของชุมชน เพื่อให้พื้นที่ป่าชายเลนเป็นแหล่งอาหาร สำหรับชุมชน เป็นการสร้างรายได้ และลดรายจ่ายในการออกไปทำการประมงให้กับชาวประมง และเป็นการรองรับแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
 
 
นายเรวัต อารีรอบ กล่าวเพิ่มเติมว่า การปล่อยลูกปู เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดภูเก็ตเป็นกิจกรรมที่เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ ของสัตว์น้ำ ให้ชาวประมงพื้นบ้านสามารถจับสัตว์น้ำขึ้นมาจำหน่ายแก่ นักท่องเที่ยว และดำเนินการปล่อยลูกปูทะเลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต ได้มีกิจกรรม เสริมสร้างความรู้และจิตสำนึกให้กับ นักเรียนและเยาวชนให้ตระหนัก ถึงการอนุรักษ์ทรัพยากร ซึ่งพื้นที่ของโรงเรียนอยู่ในบริเวณที่มีป่าชายเลน ที่มีความอุดม สมบูรณ์เหมาะแก่การอาศัยของลูกพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อน
 

จะเห็นได้ว่า ปัจจุบันนี้สัตว์น้ำบางชนิดได้สูญพันธุ์ไปบ้างแล้ว และ บางชนิดก็ลดจำนวนลงจนแทบจะหาบริโภคไม่ได้ ทั้งนี้ เนื่องจาก สาเหตุต่าง ๆ เช่น การจับสัตว์น้ำมากเกินควร โดยการใช้ เครื่องมือ ที่มีประสิทธิภาพสูง การปล่อยน้ำเสีย การไม่เคารพกฎกติกา การบริหาร จัดการด้านการประมง เป็นต้น
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สกู๊ปข่าว ภูเก็ต

กิจกรรมเซิร์ฟบอร์ด Phuket Surftival
อบจ.ภูเก็ตจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ หาดท่าหลา
เทศกาล "Art Arise Festival 2023"
ภูเก็ต คว้ารางวัล Creative City Awards
กิจกรรม “ปลูกต้นทองอุไร รวมใจภักดิ์" ณ อนุสรณ์สถานเมืองถลาง
อบจ.ท้าวิ่ง ณ อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ
อุโมงค์กะทู้ – ป่าตอง
เทศกาลท่องเที่ยวระดับนานาชาติ Phuket Peranakan Festival 2023
วิวาห์หวานบาบ๋าภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ตเดินหน้าพัฒนา รพ.สต.
อบจ.ภูเก็ตร่วมโครงการโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน
อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรม สืบสานประเพณีสงกรานต์
การแสดง แสง สี เสียง “238 ปี น้อมสดุดี สองวีรสตรีศรีถลาง”
วางฐานเกาะตัวอ่อนปะการังฟื้นฟูแนวปะการังเทียมในพื้นที่เกาะไม้ท่อน
สานสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง ภูเก็ต-พังงา
พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม 66 ปี วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
กิจกรรมพิเศษ “ล้อมวงแหลง แบ่งกันเล่า”
Phuket Countdown 2023 “กิน ลม ชม เล แลหาดสุรินทร์”
ของขวัญปีใหม่ 2566 ที่ อบจ.ภูเก็ต มอบให้เยาวชน
อบจ.ภูเก็ต พร้อมร่วมมือสร้างสวนสาธารณะ
อบจ.ภูเก็ต สานพลังยกระดับภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
อบจ.ภูเก็ตส่งเสริมพุทธศาสนาร่วมทอดกฐินสามัคคี
น้ำท่วมภูเก็ต หนักสุดในรอบ 50 ปี
ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต
น้ำท่วมหนักเขตอำเภอถลาง อบจ. ภูเก็ตเร่งบูรณาการแก้ปัญหา
ห้างใหญ่ กำลังเปิดใหม่ ดีต่อประชาชนจริงหรือ
ประชาชนภูเก็ตสุขภาพดี ด้วยวิถี 3 อ.
ขับขี่ปลอดภัย สวมใส่หมวกกันน็อค
แผ่นดินไหว ไม่ใช่ สึนามิ
Expo 2028 โอกาสยกระดับภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
สัมผัสวิถีชุมชน ชุมชนบ้านบางโรง เสน่ห์ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ตมั่นใจ ปรับเงื่อนไขการเข้าประเทศการท่องเที่ยวจะดีขึ้น
สูงวัย สูงโรค
ลานศิลปะ ลานน้ำพุดนตรี@สะพานหินภูเก็ต
รวมพลังขับเคลื่อนการลดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว
โครงการเก็บขยะใต้ทะเล
มหกรรมอาหาร และของดีภูเก็ต "หรอยหนัด หยัดได้"
อบจ.ภูเก็ต ฟื้นฟูและพัฒนาคลองบางใหญ่ สู่การอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน
งานสดุดีท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2565
แพลตฟอร์มกลางบริหารจัดการ Home Isolation
ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
ยกระดับภูเก็ต ... สู่ เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
เศรษฐกิจภูเก็ต กับ วิกฤติโควิด 19
อบจ.ภูเก็ตกับการฉีดวัคซีนเมอร์โดน่า
อบจ.ภูเก็ตกับการแก้ปัญหาน้ำท่วม
ภูเก็ตสมาร์ทบัสปรับค่าโดยสารใหม่ต้อนรับนักท่องเที่ยว
อบจ.ภูเก็ต ห่วงใยประชาชนสู้ภัยโควิด19
ความสำเร็จของงาน ความสุขของคนภูเก็ต คือความสุขของ นายก อบจ.ภูเก็ต