ReadyPlanet.com
อ่านข่าวภูเก็ตออนไลน์บนเฟซบุ๊ค
พอเพียงก็เพียงพอ
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
เทศบาลตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลศรีสุนทร
เทศบาลตำบลกะรน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
เทศบาลตำบลวิชิต
ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ภูเก็ต
ภูเก็ตไข่มุก Phuket Pearl
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โรงแรมป่าตองเบย์ฮิลล์
บ้านศิลาชล ระยอง
Touch Star Resort เชียงใหม่
โรงแรมเครือกะตะกรุ๊ป
โรงแรมรอยัลพาราไดส์แอนด์สปา
Marina Phuket  Resort
โรงแรม Orchidacea Resort
โรงแรมกะตะธานี
ร้านคุณแม่จู้
ม.อ.ภูเก็ตPSU Phuket
บทความLifeStyle


อุโมงค์กะทู้ – ป่าตอง

 โดย พีระพงค์ ผลประมูล ผู้สื่อข่าว : สื่อสร้างสรรค์ ทันเหตการณ์

 

อุโมงค์กะทู้ ป่าตอง

 
อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมหารือการเวนคืนที่ดินบริเวณอุโมงค์ในพื้นที่ป่าตอง เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา จ.ภูเก็ต

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ภูเก็ต ร่วมให้การต้อนรับ นายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และคณะ เข้าประชุมหารือเรื่องการเวนคืนที่ดินบริเวณอุโมงค์ในพื้นที่ป่าตอง เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายษณกร กี่สิ้น รองนายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตอง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ อาคาร 2 อบจ.ภูเก็ต
 

วันนี้เราจึงพาย้อนกลับไปดูลำดับไทม์ไลน์ของความเป็นมาของการก่อสร้าง 
ทางด่วน อุโมงค์ กะทู้- ป่าตอง กัน


ตามที่ครม.ไฟเขียวร่าง พ.ร.ฎ.เวนคืนที่ดิน ตำบลป่าตอง และตำบลกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 192 แปลง และสิ่งปลูกสร้าง 222 หลัง เพื่อก่อสร้างอุโมงค์ทางด่วน "กะทู้-ป่าตอง" อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ จุดพักรถ ด้านกทพ.เปิดประมูล PPP วงเงิน 1.7 หมื่นล้าน ล่าสุดเอกชนซื้อซองแล้ว 8 ราย

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2566 มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่ ตำบลป่าตอง และตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอและให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย
 

ทั้งนี้ ร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ที่กระทรวงคมนาคมเสนอเป็นการกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลป่าตอง และตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เพื่อก่อสร้างทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต และอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ จุดพักรถ (Rest Area) และสิ่งจำเป็นอื่น ตามโครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการดังกล่าวแล้ว (มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 18 มกราคม 2565) โดยร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีกำหนดใช้บังคับ 5 ปี และให้เริ่มต้นเข้าสำรวจที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายในแนวเขตที่ดินที่จะเวนคืนภายใน 180 วัน นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ

โดยมีที่ดินที่ต้องเวนคืนจำนวน 192 แปลง และสิ่งปลูกสร้างจำนวน 222 หลัง ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษ และเพื่อนำที่ดินไปชดเชยให้เกิดความเป็นธรรมแก่เจ้าของที่ดินที่ถูกเวนคืน รวมทั้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปสำรวจ และเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องได้มาโดยแน่ชัด
 

และเมื่อการก่อสร้างตามโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ จะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจร และอุบัติเหตุบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4029 รวมทั้งสามารถใช้เป็นเส้นทางอพยพในกรณีเกิดภัยพิบัติ เช่น สึนามิ ตลอดจนอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่คนในพื้นที่ นักท่องเที่ยว อีกทั้งยังส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตมีศักยภาพในการรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสามเหลี่ยมอันดามัน (ภูเก็ต-พังงา-กระบี่) ที่จะช่วยพัฒนาพื้นที่ภาคใต้และประเทศไทยในอนาคต โดยกรมการปกครองได้ตรวจสอบแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาในเรื่องนี้แล้ว ตามมติคณะรัฐมนตรี (22 มีนาคม 2565) [เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีการตราร่างกฎหมาย หรือร่างอนุบัญญัติที่ต้องจัดให้มีแผนที่ท้าย] ด้วยแล้ว และสำนักงบประมาณแจ้งว่าจะจัดสรรงบประมาณให้เมื่อร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวใช้บังคับแล้ว

กระทรวงคมนาคมได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ได้รับผลกระทบตามร่างพระราชกฤษฎีกานี้แล้ว ซึ่งส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าวร้อยละ 70 และได้ดำเนินการตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ด้วยแล้ว
 
 
 
ได้มีการอนุมัติโครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ซึ่งจะดำเนินการภายใต้รูปแบบคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (PPP) เงินลงทุนเริ่มต้น 14,670.57 ล้านบาท ระยะทางรวม 3.98 กิโลเมตร และ ได้อนุมัติค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและค่าชดเชยสิ่งปลูกสร้าง วงเงิน 5,792.24 ล้านบาท โดยคาดว่า กทพ. จะ  เริ่มก่อสร้างในปีนี้  2566 และคาดว่าเปิดให้บริการในเดือนกรกฎาคม 2570

สำหรับโครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการที่คิดกันมาอย่างยาวนานเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร รวมทั้งเพื่อเพิ่มเส้นทางการเดินทางระหว่างตัวเมืองฝั่งตะวันออกของภูเก็ตไปยังหาดป่าตอง และเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้น เนื่องจาก สภาพเส้นทางที่ลาดชันและคดเคี้ยว โดยมีลักษณะ/รูปแบบเป็นโครงการก่อสร้างทางยกระดับ มีอุโมงค์อยู่ในช่วงกลางของแนวเส้นทาง ระยะทางรวม 3.98 กม. เป็นทางพิเศษ ขนาด 4 ช่องจราจรต่อทิศทาง มีจุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมกับ ถ.พระเมตตา ในพื้นที่ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จนถึงจุดสิ้นสุดโครงการในพื้นที่ ต.กะทู้ อ.กะทู้ มีทางขึ้นลง 2 แห่ง และมีด่านเก็บค่าผ่านทางตั้งอยู่บริเวณ ต.กะทู้ 1 ด่าน
 

สำหรับรูปแบบการลงทุน เป็นการร่วมลงทุน ระหว่างรัฐและเอกชน (PPP) ในรูปแบบ PPP Net Cost โดยภาครัฐรับผิดชอบการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และภาคเอกชนรับผิดชอบในส่วนของการออกแบบ รายละเอียดและการก่อสร้าง และการดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance : O&M) โดยเอกชนจะโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ลงทุนทั้งหมดให้แก่ภาครัฐก่อนเริ่มดำเนินงานพร้อมทั้งให้เอกชนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รายได้ค่าผ่านทาง ระยะเวลาสัมปทาน 35 ปี

“โครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต คาดว่าจะใช้ระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 ปี (พ.ค.2565-ก.ค.2570) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการสัญจรกับประชาชนในพื้นที่ตลอดจนนักท่องเที่ยว และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของประเทศเป็นไปตามการสนับสนุนการพัฒนา จ.ภูเก็ต ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) อีกด้วย

โครงการทางพิเศษสายกะทู้ - ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ถือเป็นโครงการทางพิเศษสายแรกของ กทพ.ที่มีการลงทุนนอกเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มูลค่าการลงทุนสูงถึง 1.4 หมื่นล้านบาท ซึ่งผลการศึกษาของโครงการนี้จะก่อสร้างเป็นทางยกระดับมีอุโมงค์อยู่ในช่วงกลางของแนวสายทาง ระยะทางรวม 3.98 กิโลเมตร
 

มีจุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมกับถนนพระเมตตา ในพื้นที่ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ มุ่งไปทางทิศตะวันออก เป็นทางยกระดับข้ามถนนพิศิษฐ์กรณีย์จนถึงเขานาคเกิด ระยะทาง 0.9 กิโลเมตร จากนั้นจะเป็นอุโมงค์ระยะทาง 1.85 กม. ลอดใต้เทือกเขานาคเกิด หลังจากผ่านช่วงภูเขาจึงเป็นทางยกระดับ ระยะทาง 1.23 กิโลเมตร จนถึงจุดสิ้นสุดโครงการในพื้นที่ตำบลกะทู้ บริเวณจุดตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4029 (ถนนพระบารมี)

โดยรูปแบบจะก่อสร้างเป็นทางยกระดับ ขนาด 4 ช่องจราจรต่อทิศทาง (สำหรับรถยนต์ 2 ช่องจราจรต่อทิศทาง และรถจักรยานยนต์ 2 ช่องจราจรต่อทิศทาง) โดยบริเวณจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ จะก่อสร้างเป็นทางแยกต่างระดับ พร้อมติดตั้งระบบเก็บค่าผ่านทางบริเวณด้านกะทู้ จำนวน 1 ด่าน เก็บค่าผ่านทางทั้ง 2 ทิศทาง

สำหรับความพิเศษของโครงการนี้ ยังถือเป็นทางพิเศษอุโมงค์สายแรกของประเทศไทย และเป็นทางพิเศษสายแรกของที่เปิดให้รถจักรยานยนต์วิ่งได้ รวมทั้งการออกแบบมาให้ใช้เป็นเส้นทางอพยพกรณีเกิดภัยพิบัติ จากความพิเศษของโครงการที่กล่าวมานั่น ส่งผลให้ กทพ.ต้องออกข้อกำหนดเงื่อนไขในการประกวดราคาคัดเลือกเอกชนดำเนินโครงการนี้อย่างเข้มงวด เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของงานก่อสร้างที่จำเป็นต้องมีความปลอดภัยสูงจากการขุดเจาะอุโมงค์
 

แนวสายทาง-การก่อสร้างทางยกระดับและอุโมงค์

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการดำเนินงานโครงการทางพิเศษสายกะทู้ - ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้

 

โครงการก่อสร้างเป็นทางยกระดับ มีอุโมงค์อยู่ในช่วงกลางของแนวสายทาง ระยะทางรวม 3.98 กิโลเมตร มีจุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมกับถนนพระเมตตา ในพื้นที่ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ เป็นทางยกระดับขนาด 4 ช่องจราจรต่อทิศทาง (สำหรับรถยนต์ 2 ช่องจราจรต่อทิศทาง และรถจักรยานยนต์ 2 ช่องจราจรต่อทิศทาง) ยกระดับข้ามถนนพิศิษฐ์กรณีย์ จนถึงเขานาคเกิด ระยะทาง 0.9 กิโลเมตร แล้วจึงเป็นอุโมงค์ลอดเขานาคเกิด ระยะทาง 1.85 กิโลเมตร หลังจากผ่านช่วงภูเขาจึงเป็นทางยกระดับ ระยะทาง 1.23 กิโลเมตร จนถึงจุดสิ้นสุดโครงการในพื้นที่ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ บริเวณจุดตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4029
 

โครงสร้างทางยกระดับสายทางหลักเป็นคานคอนกรีตอัดแรงรูปตัว I(I - Beam Girder) ขนาด 4 ช่องจราจรต่อทิศทาง แบ่งเป็นรถยนต์ 2 ช่องจราจรต่อทิศทาง กว้างช่องละ 3.50 เมตรมีไหล่ทางด้านซ้ายกว้าง 2.00 เมตร ไหล่ทางด้านขวากว้าง 0.50 เมตร และรถจักรยานยนต์ 2 ช่องจราจรต่อทิศทาง กว้างช่องละ 1.75 เมตร มีไหล่ทางด้านซ้ายกว้าง 1.00 เมตร ไหล่ทางด้านขวากว้าง 0.50 เมตร มีการติดตั้งราวกันชนคอนกรีต (Concrete Barrier) แบ่งแยกรถจักรยานยนต์และรถยนต์ออกจากกันเพื่อความปลอดภัย
 

 

โครงสร้างเป็นอุโมงค์คู่ ห่างกันประมาณ 25 เมตร โดยแต่ละอุโมงค์มีความกว้างภายในรวม 17.10 เมตร และมีขนาด 4 ช่องจราจรต่อทิศทาง แบ่งเป็นรถยนต์ 2 ช่องจราจรต่อทิศทาง กว้างช่องละ 3.50 เมตร มีไหล่ทางด้านซ้ายกว้าง 2.00 เมตร ไหล่ทางด้านขวากว้าง 0.50 เมตร และรถจักรยานยนต์  2 ช่องจราจรต่อทิศทาง กว้างช่องละ 1.75 เมตร มีไหล่ทางด้านซ้ายกว้าง 1.00 เมตร ไหล่ทางด้านขวากว้าง  0.50 เมตร มีการติดตั้งราวกันชนคอนกรีต แบ่งแยกรถจักรยานยนต์และรถยนต์ออกจากกันเพื่อความปลอดภัย มีทางเท้าข้างอุโมงค์กว้างข้างละ 1.00 เมตร เพื่อการซ่อมบำรุงและใช้กรณีฉุกเฉิน ทั้งนี้ ภายในอุโมงค์จะมีระบบต่าง ๆ ที่จำเป็น ได้แก่ ระบบระบายอากาศ ระบบตรวจวัดปริมาณมลสาร CO NO2 ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบกระจายเสียง ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบป้ายสัญญาณจราจรและป้ายข้อความ ระบบระบายน้ำ  เป็นต้น

 

ด่านเก็บค่าผ่านทางตั้งอยู่บริเวณด้านกะทู้ จำนวน 1 ด่าน เก็บค่าผ่านทางทั้ง 2 ทิศทาง คือ ทิศทางกะทู้ - ป่าตอง และทิศทางป่าตอง - กะทู้ ประกอบด้วย ช่องเก็บค่าผ่านทางทิศทางละ  9 ช่องทาง จำแนกเป็น รถจักรยานยนต์ จำนวน 3 ช่องทาง (6 ตู้) รถยนต์ จำนวน 5 ช่องทาง และรถบรรทุก จำนวน 1 ช่องทาง โดยมีพื้นที่เผื่อไว้สำหรับจัดทำช่องเก็บค่าผ่านทางในอนาคตด้านละ 1 ช่องทาง
 
 
 สกู๊ปข่าว ภูเก็ต

กิจกรรมเซิร์ฟบอร์ด Phuket Surftival
อบจ.ภูเก็ตจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ หาดท่าหลา
เทศกาล "Art Arise Festival 2023"
ภูเก็ต คว้ารางวัล Creative City Awards
กิจกรรม “ปลูกต้นทองอุไร รวมใจภักดิ์" ณ อนุสรณ์สถานเมืองถลาง
อบจ.ท้าวิ่ง ณ อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ
เทศกาลท่องเที่ยวระดับนานาชาติ Phuket Peranakan Festival 2023
วิวาห์หวานบาบ๋าภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ตเดินหน้าพัฒนา รพ.สต.
อบจ.ภูเก็ตร่วมโครงการโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน
อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรม สืบสานประเพณีสงกรานต์
อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ และปล่อยลูกปูทะเล
การแสดง แสง สี เสียง “238 ปี น้อมสดุดี สองวีรสตรีศรีถลาง”
วางฐานเกาะตัวอ่อนปะการังฟื้นฟูแนวปะการังเทียมในพื้นที่เกาะไม้ท่อน
สานสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง ภูเก็ต-พังงา
พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม 66 ปี วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
กิจกรรมพิเศษ “ล้อมวงแหลง แบ่งกันเล่า”
Phuket Countdown 2023 “กิน ลม ชม เล แลหาดสุรินทร์”
ของขวัญปีใหม่ 2566 ที่ อบจ.ภูเก็ต มอบให้เยาวชน
อบจ.ภูเก็ต พร้อมร่วมมือสร้างสวนสาธารณะ
อบจ.ภูเก็ต สานพลังยกระดับภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
อบจ.ภูเก็ตส่งเสริมพุทธศาสนาร่วมทอดกฐินสามัคคี
น้ำท่วมภูเก็ต หนักสุดในรอบ 50 ปี
ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต
น้ำท่วมหนักเขตอำเภอถลาง อบจ. ภูเก็ตเร่งบูรณาการแก้ปัญหา
ห้างใหญ่ กำลังเปิดใหม่ ดีต่อประชาชนจริงหรือ
ประชาชนภูเก็ตสุขภาพดี ด้วยวิถี 3 อ.
ขับขี่ปลอดภัย สวมใส่หมวกกันน็อค
แผ่นดินไหว ไม่ใช่ สึนามิ
Expo 2028 โอกาสยกระดับภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
สัมผัสวิถีชุมชน ชุมชนบ้านบางโรง เสน่ห์ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ตมั่นใจ ปรับเงื่อนไขการเข้าประเทศการท่องเที่ยวจะดีขึ้น
สูงวัย สูงโรค
ลานศิลปะ ลานน้ำพุดนตรี@สะพานหินภูเก็ต
รวมพลังขับเคลื่อนการลดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว
โครงการเก็บขยะใต้ทะเล
มหกรรมอาหาร และของดีภูเก็ต "หรอยหนัด หยัดได้"
อบจ.ภูเก็ต ฟื้นฟูและพัฒนาคลองบางใหญ่ สู่การอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน
งานสดุดีท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2565
แพลตฟอร์มกลางบริหารจัดการ Home Isolation
ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
ยกระดับภูเก็ต ... สู่ เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
เศรษฐกิจภูเก็ต กับ วิกฤติโควิด 19
อบจ.ภูเก็ตกับการฉีดวัคซีนเมอร์โดน่า
อบจ.ภูเก็ตกับการแก้ปัญหาน้ำท่วม
ภูเก็ตสมาร์ทบัสปรับค่าโดยสารใหม่ต้อนรับนักท่องเที่ยว
อบจ.ภูเก็ต ห่วงใยประชาชนสู้ภัยโควิด19
ความสำเร็จของงาน ความสุขของคนภูเก็ต คือความสุขของ นายก อบจ.ภูเก็ต