ReadyPlanet.com
อ่านข่าวภูเก็ตออนไลน์บนเฟซบุ๊ค
พอเพียงก็เพียงพอ
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
เทศบาลตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลศรีสุนทร
เทศบาลตำบลกะรน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
เทศบาลตำบลวิชิต
ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ภูเก็ต
ภูเก็ตไข่มุก Phuket Pearl
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โรงแรมป่าตองเบย์ฮิลล์
บ้านศิลาชล ระยอง
Touch Star Resort เชียงใหม่
โรงแรมเครือกะตะกรุ๊ป
โรงแรมรอยัลพาราไดส์แอนด์สปา
Marina Phuket  Resort
โรงแรม Orchidacea Resort
โรงแรมกะตะธานี
ร้านคุณแม่จู้
ม.อ.ภูเก็ตPSU Phuket
บทความLifeStyle


โครงการภูเก็ตเมืองปลอดพลาสติก

สรุปผลโพลครั้งที่ 1

การสำรวจการดำเนินการ “โครงการภูเก็ตเมืองปลอดพลาสติก”

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม

 

จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับ World class ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทำให้ธุรกิจการท่องเที่ยวขยายตัวอย่างรวดเร็ว ประกอบกับจังหวัดภูเก็ตมีประชากรในทะเบียนราษฎรและประชากรแฝงกว่า 8 แสนคน เมื่อรวมกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 5 ล้านคน จึงทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ที่ไม่สามารถรองรับได้อย่างเพียงพอ หรือปัญหามลพิษด้านด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาขยะที่พบว่าขณะนี้จังหวัดภูเก็ตมีปริมาณขยะมากกว่า 500 ตันต่อวัน ขณะที่ระบบที่มีอยู่สามารถรองรับการกำจัดได้เพียงวันละ 250 ตัน ทำให้เกิดปัญหาภาวะขยะล้นเมือง ส่งกลิ่นเหม็นและบดบังทัศนียภาพ กระทบกับภาพลักษณ์การเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกอย่างรุนแรง โดยเฉพาะขยะจากพลาสติกที่มีมากกว่าร้อยละ 20 ของขยะทั้งหมด ดังนั้นที่ผู้เกี่ยวทุกระดับต่างก็มีความตระหนักในเรื่องดังกล่าว จึงได้รณรงค์ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ร่วมกัน โดยเริ่มจากการที่จังหวัดภูเก็ตได้ขอความร่วมมือให้หน่วยงานต่างๆ ร่วมรณรงค์ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2552 ต่อมาในวันที่ 4 ธันวาคม 2552 จังหวัดภูเก็ตร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและห้างสรรพสินค้าในจังหวัด 22 แห่งได้ร่วมลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือโครงการภูเก็ตปลอดถุงพลาสติก และวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2553 ซึ่งตรงกับวันแห่งความรัก ทางจังหวัดภูเก็ตได้รณรงค์ใหญ่อีกครั้ง โดยครั้งนี้ได้มีการประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวางในทุกๆ สื่อ โดยมีรัฐมนตรี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ นักการเมืองทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติได้ให้ความร่วมมือและร่วมรณรงค์ในกิจกรรมครั้งนี้ โดยหวังว่ากิจกรรมดังกล่าวจะมีส่วนช่วยปลุกจิตสำนึกให้ทุกฝ่ายตระหนักในความสำคัญและความจำเป็นที่ต้องลดปริมาณขยะพลาสติกให้ได้ ซึ่งหากผลของการรณรงค์ครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่วางไว้ จะทำให้จังหวัดภูเก็ตสามารถลดขยะพลาสติกได้ไม่น้อยกว่าปีละ 5,000 ตัน

”อันดามันโพล” โดย รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตเห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ดีเห็นควรสนับสนุนให้ทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการครั้งนี้ อย่างไรก็ตามยังเกิดคำถามในเรื่องของการรับรู้ของประชาชนว่ามีเพียงใด ตลอดจนเมื่อรับทราบแล้วจะมีความคิดเห็นหรือเจตคติต่อเรื่องนี้อย่างไร ทางอันดามันโพลจึงได้ทำการสำรวจพฤติกรรมและความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องนี้ ซึ่งในการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจะใช้ฐานของประชากรในทะเบียนราษฎร์และประชากรแฝงในจังหวัดภูเก็ตจำนวน 800,000 คน โดยยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้ร้อยละ 5 ที่ระดับค่าความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ ได้กลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลจำนวน 420 คน การสุ่มกลุ่มตัวอย่างได้ทำการสุ่ม 6 พื้นที่ แบ่งเป็นตลาดสด 3 แห่งคือตลาดสดบ่านส้าน ตลาดสดกะทู้และตลาดสดราชภัฏ ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ 3 แห่งคือห้างเซลทรัล ห้างบ็กซีและห้างโลตัส โดยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างพื้นที่ละเท่าๆ กัน วิธีการสุ่มใช้การสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ผลการสำรวจปรากฏดังไปนี้

 

 

 

1. กลุ่มตัวอย่างใช้ภาชนะบรรจุใดใส่ของในวันสำรวจ (20 กุมภาพันธ์ 53)

ถุงพลาสติก                                                      74.59 %

ภาชนะอื่นที่ไม่พลาสติก เช่น ถุงผ้า ตะกร้า                  25.41 %

          2. กลุ่มตัวอย่างรับทราบโครงการภูเก็ตเมืองปลอดพลาสติกหรือไม่

                   ไม่ทราบ                                                         47.29  %

                   ทราบ                                                            52.71  %

          3. กลุ่มตัวอย่างที่ทราบโครงการทราบจากสื่อใด

                   1) ป้ายประชาสัมพันธ์                                         52.68 %

                    2) การรณรงค์ของหน่วยงานต่างๆ                           17.41 %

                    3) โทรทัศน์                                                     14.73 %

                    4) วิทยุ                                                         9.37 %

                    5) หนังสือพิมพ์                                                 2.68 %

                    6) อินเตอร์เน็ต                                                 1.79 %

                    7) อื่นๆ (เช่นเพื่อนหรือบุคคลใกล้ชิด)                       1.34 %

          4. พฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างมีการใช้ถุงผ้าหรือสิ่งอื่นแทนการใส่ถุงพลาสติกเพียงใด

                   4.1 กลุ่มที่ไม่ทราบโครงการ

                            

พฤติกรรม

%

ไม่เคย

36.32 %

บางครั้ง (ไม่ใช้มากกว่าใช้)

49.75 %

บ่อย (ใช้มากกว่าไม่ใช้)

11.94 %

ทุกครั้ง

1.99 %

 

4.2 กลุ่มที่ทราบโครงการ

                            

พฤติกรรม

%ก่อนทราบกิจกรรม

%หลังทราบกิจกรรม

ไม่เคย

25.89 %

18.75 %

บางครั้ง (ไม่ใช้มากกว่าใช้)

53.13 %

56.25 %

บ่อย (ใช้มากกว่าไม่ใช้)

17.41 %

20.09 %

ทุกครั้ง

3.57 %

4.91 %

 

 

          5. ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อโครงการว่าเห็นด้วยหรือไม่

                   เห็นด้วย                                                97.41 %

                   ไม่เห็นด้วย                                           2.59 %

          6. ความเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อการรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกจะช่วยลดขยะพลาสติกใน

             จังหวัดภูเก็ตได้หรือไม่

                   ได้                                                       67.06 %                 

                   ไม่ได้                                                   8.47 %

                   ไม่แน่ใจ                                                 24.47 %

7. ความเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อการรณรงค์การใช้ถุงพลาสติกในครั้งนี้ว่ามีผลทำให้คนหันมาใช้ถุงผ้า

   มากขึ้นหรือไม่

มีผล                                                     61.65 %

ไม่มีผล                                                 6.82 %

ไม่แน่ใจ                                                 31.53 %

          8. กลุ่มตัวอย่างทราบหรือไม่ว่าการลดขยะพลาสติกจะช่วยลดโลกร้อนได้

                   ทราบ                                                   96.47 %

                   ไม่ทราบ                                                3.53 %

          9. ความเห็นของกลุ่มตัวอย่างว่าปัจจัยใดที่เป็นอุปสรรคมากกว่ากันในการรณรงค์ให้ผู้คนหันมาใช้ถุงผ้า

                   ความสะดวก                                           83.06 %

                   ราคาถุงผ้า                                             16.94 %

          10. ความเห็นของกลุ่มตัวอย่างว่ายินดีจะใช้ถุงผ้าหรือไม่ถ้ามีส่วนลดให้

                   ใช้                                                       84.24 %

                    ไม่ใช้                                                   2.35 %

                    ไม่แน่ใจ                                                13.41 %

11. ความเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อส่วนลดอย่างน้อยที่สุดเท่าไรต่อครั้งจึงมีแนวโน้มที่ยินดีที่จะใช้

     ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกโดยไม่พิจารณายอดรวม

          ไม่สนใจจะใช้                                           0.94 %

          5 บาท                                                  28.00 %

          10 บาท                                                          29.41 %

          15 บาท                                                          8.71 %

          20 บาท                                                          32.94 %

 

 

 

 

 

12. ความเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อถุงผ้ามากที่สุด

          ความสะดวกในการซื้อถุง                             27.29 %

          ความคงทน                                            24.94 %

          ดีไซด์และความสวยงาม                              24.00 %

          ราคา                                                    17.18 %

          ขนาดที่เหมาะสม                                      6.59 %

13. ความเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อถุงผ้ามากที่สุด จำแนกตามอายุ

 

     อายุ

    ดีไซด์

     ความคงทน

        ราคา

ขนาด

สะดวกที่จะซื้อ

18-25

    36.73%

20.92%

11.74%

6.12%

24.49%

26-40

    15.92%

26.12%

18.47%

7.64%

31.85%

41-60

     7.93%

34.92%

25.40%

6.35%

25.40%

>60

     0.00%

22.22%

55.56%

0.00%

22.2%

 

ข้อเสนอแนะการนำผลโพลไปใช้

1.      ผลโพลแสดงให้เห็นว่าการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนรับทราบโครงการยังไม่ได้ผล เพราะมีประชาชนรับทราบโครงการนี้เพียง 52 % จึงเห็นควรมีการเพิ่มการประชาสัมพันธ์โครงการ โดยใช้สื่อประเภทป้ายประชาสัมพันธ์เพราะให้ผลดีกว่าสื่อประเภทอื่นๆ

2.      ปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนใช้ถุงพลาสติกเพราะคิดว่ามีความสะดวกกว่าการใช้ถุงผ้า ดังนั้นการรณรงค์เพื่อให้คนหันมาใช้ถุงผ้าจึงจำเป็นต้องปลูกจิตสำนึก โดยเฉพาะประเด็นที่ทุกคนต้องร่วมมือกันเพื่อลดภาวะโลกร้อน

3.      จากโพลแสดงให้เห็นว่าหากมีมาตรการส่วนลดราคาให้แก่ผู้ที่ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ผู้คนยินดีจะหันมาใช้ถุงผ้าและส่วนลดที่มีผลทางด้านจิตใจที่คนยินดีจะร่วมโครงการนี้น่าจะเป็นส่วนลดที่สามารถตีเป็นค่าเงินประมาณ 5 หรือ 10 บาท เพราะเป็นตัวเลขที่คนใช้บริการเห็นว่าคุ้มค่ากับการแลกความสะดวกทั้งนี้การกำหนดราคายอดรวมขั้นต่ำอาจจะเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องมาพิจารณาร่วมกัน

4.      ปัจจัยเกี่ยวกับความสะดวกในการหาซื้อถุงผ้าเป็นประเด็นหนึ่งที่สำคัญในการตัดสินใจของคนในการหันมาใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ดังนั้นองค์กรส่วนท้องถิ่น ห้างร้านหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องควรดำเนินเรืองนี้เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความสะดวกในการซื้อถุงผ้าหรือหากเป็นการแจกฟรีจะยิ่งเป็นการดีชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด