ReadyPlanet.com
อ่านข่าวภูเก็ตออนไลน์บนเฟซบุ๊ค
พอเพียงก็เพียงพอ
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
เทศบาลตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลศรีสุนทร
เทศบาลตำบลกะรน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
เทศบาลตำบลวิชิต
ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ภูเก็ต
ภูเก็ตไข่มุก Phuket Pearl
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โรงแรมป่าตองเบย์ฮิลล์
บ้านศิลาชล ระยอง
Touch Star Resort เชียงใหม่
โรงแรมเครือกะตะกรุ๊ป
โรงแรมรอยัลพาราไดส์แอนด์สปา
Marina Phuket  Resort
โรงแรม Orchidacea Resort
โรงแรมกะตะธานี
ร้านคุณแม่จู้
ม.อ.ภูเก็ตPSU Phuket
บทความLifeStyle


โพชฌังคปริตร

โพชฌังคปริตร

 

 

โพชฌังโค สะติสังขาโต                                    โพชฌงค์ กล่าวคือ สติ

ธัมมานัง วิจะโย ตะถา                                        ธัมมวิจยะ

วิริยัมปิติปัสสัทธิ                                            วิริยะ ปีติ ปัสสัทธิ

โพชฌังคา จะ ตะถาปะเร                                  และโพชฌงค์อื่นอีก 2

สะมาธุเปกขะโพชฌังคา                                   คือ สมาธิ และ อุเบกขา

สัตเตเต สัพพะทัสสินา       มุนินา สัมะทักขาตา

                                                ธรรม 7 ประการนี้ อันพระมุนี ทรงเห็นทั่ว ตรัสไว้ชอบแล้ว

ภาวิตา พะหุลีกะตา                                             ทรงบำเพ็ญ กระทำให้มากแล้ว

สังวัตตันติ อะภิญญายะ                                     ย่อมเป็นไป เพื่ออภิญญา

นิพพานายะ จะ โพธิยา                                      เพื่อพระนิพพาน และโพธิญาณ

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ                                       ด้วยการกล่าวสัจวาจานี้

โสตถิ เม โหตุ สัพพะทา                                     ขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าเถิด

เอกัสมิง สะมะเย นาโถ                                      สมัยหนึ่ง พระโลกนาถ

โมคคัลลานัญจะ กัสสะปัง คิลาเน ทุกขิเต ทิสวา

                                                ทอดพระเนตรเห็นพระโมคคัลลานะ และพระกัสสปะ อาพาธ เป็นทุกข์

โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิ                                    จึงทรงแสดงโพชฌมงค์ 7 ให้ฟัง

เต จะ ตัง อะภินันทิตวา                                      พระเถระทั้ง 2 ยินดีพุทธภาษิตนั้น

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ                                       ด้วยการกล่าวสัจวาจานี้

โสตถิ เม โหตุ สัพพะทา                                     ขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าเถิด

เอกะทา ธัมมะราชาปิ                                          คราวหนึ่ง องค์พระธรรมราชา เอง

เคลัญเญนาภิปีฬิโต                                             ทรงพระประชวรไข้

จุนทัตเถเรนะ ตัญเญวะ      ภะณาเปตวานะ สาทิรัง

                                                รับสั่งให้พระจุนทเถระกล่าวโพชฌงค์ 7 นั้น ถวายโดยเคารพ

สัมโมทิตวา จะ อาพาธา      ตัมหา วุฏฐาสิ ฐานะโส

                                                ทรงบันเทิง พระหฤทัย หายจากพระประชวร โดยจริงแท้

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ                                       ด้วยการกล่าวสัจวาจานี้

โสตถิ เม โหตุ สัพพะทา                                     ขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าเถิด

ปะหีนา (อ่านว่า ปะ-ฮี-นา) เตจะ อาพาธา     ติณณันนัมปิ มะเหสินัง

ก็ อาพาธเหล่านั้น อันมหาฤษี           ทั้ง 3 ละได้แล้ว ไม่กลับเป็นอีก

มัคคาหะตะกิเลสา วะ                                         ดุจกิเลสที่อริยมรรคกำจัดแล้ว

ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง                                       ถึงความไม่เกิดอีกเป็นธรรมดา

เอเตนะสัจจะวัชเชนะ                                        ด้วยการกล่าววาจานี้

โสตถิ เม โหตุ สัพพะทะ                                    ขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าเถิด