ReadyPlanet.com
อ่านข่าวภูเก็ตออนไลน์บนเฟซบุ๊ค
พอเพียงก็เพียงพอ
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
เทศบาลตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลศรีสุนทร
เทศบาลตำบลกะรน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
เทศบาลตำบลวิชิต
ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ภูเก็ต
ภูเก็ตไข่มุก Phuket Pearl
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โรงแรมป่าตองเบย์ฮิลล์
บ้านศิลาชล ระยอง
Touch Star Resort เชียงใหม่
โรงแรมเครือกะตะกรุ๊ป
โรงแรมรอยัลพาราไดส์แอนด์สปา
Marina Phuket  Resort
โรงแรม Orchidacea Resort
โรงแรมกะตะธานี
ร้านคุณแม่จู้
ม.อ.ภูเก็ตPSU Phuket
บทความLifeStyle


ทุนเรียนฟรี ม.อ.ภูเก็ต

 

 

กองทุนวิจัยคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  จัดสรรเงินสนับสนุนแก่นักศึกษาผู้สนใจศึกษาต่อปริญญาโท  สาขาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม  หลักสูตรเรียนเต็มเวลา วันจันทร์ - ศุกร์  เรียนฟรี! มีเงินเดือน! รับจำนวนจำกัด

รศ.ภูวดล  บุตรรัตน์  คณบดีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  กล่าวถึงหลักสูตรปริญญาโท  สาขาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมว่า “คณเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  ต้องการผลิตนักวิชาการ  นักวิจัยที่มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ  เช่น  เทคโนโลยีการรับรู้ระยะไกล (Remote sensing) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS (Geographic Information System,GIS) มีความรอบรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของประเทศโดยเฉพาะฝั่งอันดามัน  หลักสูตรปริญญาโท  สาขาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม  จึงเป็นการบูรณาการศาสตร์หลายศาสตร์เข้าด้วยกันได้แก่  ศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม  ศาสตร์ด้านเทคโนโลยี  เช่น  Remote  Sensing  GIS  Nanotechnology และศาสตร์ด้านการจัดการ  โดยทางคณเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมหวังว่าบัณฑิตที่จบในสาขานี้จะเป็นนักสิ่งแวดล้อมรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ  มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีใหม่  มาช่วยในการวิจัยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้” รศ.ภูวดล  บุตรรัตน์  กล่าว

รศ.ดร.พันธ์  ทองชุมนุม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  ได้กล่าวถึงที่มาที่ไปของการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทในครั้งนี้ว่า  “คณเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  ได้ตระหนักถึงเรื่องของการนำผลงานวิจัยไปแก้ปัญหาที่ประเทศไทยกำลังประสบอยู่ ทางคณะฯจึงได้กำหนดภารกิจการวิจัยไว้ 2 ด้าน คือด้าน

  รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม

สิ่งแวดล้อมและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่ผ่านมาการวิจัยคณะฯจะทำตามความถนัดของผู้วิจัย  หรือตามปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นซึ่งในการวิจัยในแนวดังกล่าวจะไม่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน  คณะฯ จึงกำหนดยุทธศาสตร์ทิศทางการวิจัยของคณะฯ ใหม่ โดยกำหนดแนวทางในการทำวิจัยไว้อย่างชัดเจนคือ  ใช้ปัญหาเป็นที่ตั้งและในขณะเดียวกันทิศทางการวิจัยดังกล่าวจะต้องรองรับการผลิตบัณฑิต         ในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯด้วย  ในปีการศึกษา 2554 จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมไว้ 5 ด้านหรือ 5 ปัญหาหลักได้แก่  ปัญหาเรื่องน้ำ,ปัญหาด้านขยะ,ปัญหาเกี่ยวกับดิน, ปัญหาด้านภัยธรรมชาติ และปัญหาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 

คณะฯจึงเปิดโอกาสให้ผู้สนใจที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโท  สาขาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม สามารถสมัครเข้าเรียนได้  โดยคณะฯ จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่ผู้เรียนคนละ 350,000 บาท  โดยเงินจำนวนนี้จะเป็นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร  ค่าใช้จ่ายรายเดือนๆ ละ 5,000 บาท นาน 24 เดือน ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการทำวิจัย  โดยคาดว่านักศึกษาสามารถจบการศึกษาได้ในระยะเวลา 2 ปี” รศ.ดร.พันธ์  กล่าว

สำหรับคุณสมบัติของนักศึกษาที่สนใจร่วมโครงการคือ  จบปริญญาตรีในสายวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์และมีผลการเรียนตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป  ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม  เป็นผู้ที่สามารถเรียนเต็มเวลาวันจันทร์ – วันศุกร์ได้           หากคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสอบคัดเลือก 

รับสมัครตั้งแต่วันที่  3 มีนาคม – 29 เมษายน 2554  สอบสัมภาษณ์ในวันที่  4 พฤษภาคม 2554                    ณ อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  เปิดเรียนในวันที่  6 มิถุนายน 2554    ผู้สนใจสามารถสมัคร  ออนไลน์ได้ที่www.grad.psu.ac.th หรือสมัครด้วยตัวเองโดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  http://www.grad.psu.ac.th/th/AdmisBook/apply_form.pdf   ส่งเอกสารการสมัครได้ที่งานรับนักศึกษา    ตึก 5A  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-7627-6104 และ 0-7627-6120  รับจำนวนจำกัด!!!
รอบรั้วการศึกษา

คณะผู้บริหาร ม.อ.ภูเก็ต ร่วมทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี
ม.อ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน
ม.อ.ภูเก็ต ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเขตอันดามัน
ม.อ.ภูเก็ต ร่วมประชุมหารือโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
ม.อ.ภูเก็ตเป็นเจ้าบ้านให้การต้อนรับพี่น้องผู้ขับรถรับส่งสาธารณะ
ม.อ.ภูเก็ตร่วมกับสถาบันขงจื้อเปิดสอบ HSK และ YCT
ม.อ.ภูเก็ต เปิดศูนย์พัฒนาขีดความสามารถนวัตกรรมการท่องเที่ยว
ราชภัฏภูเก็ตเปิดจัดสอบTOEIC
75 ปี รวมพลคนอาชีวะ งานสังสรรค์ศิษย์เก่า
อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมการจัดกิจกรรมค่ายแกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE จ.ภูเก็ต รุ่นที่ 12
กิจกรรมเดินวิ่งการกุศล “พิทักษ์เด็กมินิมาราธอน ครั้งที่ 10”
จัดการแข่งขันกีฬา “อนุบาลเกมส์”
กลุ่มจังหวัดอันดามันถกทิศทางการศึกษา
คณะการบริการการท่องเที่ยว ม.อ.ภูเก็ตจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
การจัดอาชีวศึกษาทวิภาคีด้านการโรงแรม
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
East Asia Regional Conferences in Mathematics Education (EARCOME)
หอการค้าภูเก็ตให้การต้อนรับ มหาวิทยาลัยเฉิงตู
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดอันดามันในยุค AEC
ม.อ.ภูเก็ต สวัสดีปีใหม่ชมรมผู้สื่อข่าวภูเก็ต
ม.ราชภัฏภูเก็ต มอบปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ม.อ.ภูเก็ต ต้อนรับ ทูตอินเดีย
คณะวิเทศศึกษาเปิดอบรมโครงการค่ายศิลปะและภาษาต่างประเทศ
พิธีปิดโครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับธุรกิจโรงแรม
ม.อ.ภูเก็ต เป็นศูนย์เครือข่ายการประเมินมาตรฐานบุคลากรทางการท่องเที่ยว
ภาคประชาชนพร้อมสู้ภัยพิบัติหรือไม่
ม.อ.ภูเก็ตร่วมกับชมรมเปตองจังหวัดภูเก็ต จัดการแข่งขันเปตอง
ราชภัฏภูเก็ต เปิด “เวทีเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ”
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2555
เสวนา “ความเสี่ยงการเกิดแผ่นดินไหว จ.ภูเก็ต
พิธีอัญเชิญพระรูป สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
รร.บ้านไม้เรียบจัดกิจกรรม “ทรีเคลล์ ผักกินใบใครรู้บ้าง”
มอ.ภูเก็ต ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก ม.มหิดล
พิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย รร.บ้านไม้เรียบ
Big Cleaning Day ม.อ.ภูเก็ต
To Be Number One Idol
ม.อ.ภูเก็ตบริจาคโลหิต
ม.อ.ภูเก็ต ต้อนรับ อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนส่องแสงพณิชยการ
ม.อ.ภูเก็ตจัดสอบ HSK
นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมถวายพระพรวันพ่อ
คณะวิเทศศึกษา มอบเงินสมทบสร้างพระราชานุสาวรีย์ฯ
ราชภัฏภูเก็ต ลงนามความร่วมมือในการพัฒนาวิชาชีพครู
ปฐมนิเทศครูโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
ม.อ.ภูเก็ต จัดงานคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขต
พิธีมอบทุนการศึกษา ภูเก็ตวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ตช่วยน้ำท่วมภาคกลาง
ออมสินร่วมกับโรงเรียนวันครูเปิดธนาคารโรงเรียน
ม.อ.ภูเก็ต ต้อนรับ ทูตเกาหลีประจำประเทศไทย
การอบรมปรับพื้นฐานวงโยธวาทิต เพื่อเทิดพระเกียรติ ๘๔ พรรษา องค์อัครมหาศิลปิน
โครงการ “อิ่มบุญผู้ให้ สุขใจผู้รับ”
ม.อ.ภูเก็ตปรับปรุงภูมิทัศน์รอบพระราชานุสาวรีย์
นิทรรศการแสดงศิลปะเด็กอบรมเชิงปฏิบัติการ
ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดถก ประจำปีทางวิชาการผู้นำหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ราชภักภูเก็ตจัดพิธีมอบบั้งติดปีก
ม.อ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมวิชาการ
แม่ลูกดีเด่น
“ฟ้า-ขาวเกมส์”
แฟนตาซีคิดดี” มอบทุนให้ 5 โรงเรียน
2 ปีห้องเรียนขงจื่อ ภว.
ม.อ.ภูเก็ต ถวายเทียนจำนำพรรษา
มอ จัดแข่งขัน ACM-ICPC
ม.อ.ภูเก็ต รณรงค์เลือกตั้ง
ความร่วมมือในการพัฒนาเกาะบุโหล
เวทีประชุมนานาชาติ
ม.อ.ภูเก็ตช่วยเพื่อนญี่ปุ่น
อบจ.ภูเก็ต จัดงานจุดหมายที่ปลายฝัน
สวภก.ประกวด วงโยธวาทิตนักเรียน article
สตรีภูเก็ตร่วมตกลงMOU หมวกกันน๊อก article
มัคคุเทศก์เฉพาะ (ทางทะเลชายฝั่ง) รุ่นที่ 2
นักเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ร่วมเวียนเทียนอาสาฬหบูชา article
ราชภัฏภูเก็ตจัดรัฐธรรมนูญกับการเมืองไทย article
ม.อ.ภูเก็ตต้อนรับXiamen University article
MOU ม.อ.ภูเก็ตกับฟินแลนด์ article
ม.อ.ภูเก็ต ปิดการแข่งขัน ม.อ.ภูเก็ตคัพ ครั้งที่ 6 article
โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อเด็กไทย article
ดร.หยาว ชีหมิง ต้อนรับ นักศึกษาต่างชาติ มอ.หาดใหญ่ article
PSUต้อนรับผู้บริหารจากUiTM article
ภูเก็ตออนไลน์จัดกิจกรรมวันแม่ article
MOU อาชีวศึกษา article
วิทยาลัยชุมชนภูเก็ตจัดอบรม article
เสวนาการพัฒนาการศึกษา article
สนับสนุนเครือข่ายภาคใต้
ประธานชมรมผู้สื่อข่าวภูเก็ตคนใหม่ article
สัมมนาฟรี Animation ม.อ.ภูเก็ต
แข่งขันนกกรงหัวจุก
มงคลสมรสคนดัง
ต้อนรับติ๊กชิโร่
สภากาชาดไทย article
ประชุมความปลอดภัยนักท่องเที่ยวญี่ปุ่น article
อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการพบประชาชนตำบลเกาะแก้ว article
เทศบาลกะทู้ดูงานอีสานตอนล่าง article
สัมมนาทบทวนยุทธศาสตร์ article
ย้อนอดีตครั้งที่ 9 article
แสดงความยินดี ผู้ว่า ททท.คนใหม่ article
ททท.จัดโครงการสำนึกรักบ้านเกิด article
ประชุมเฝ้าระวังโรคติดต่อ article
อาชีวศึกษาภูเก็ต article
ราชภัฏภูเก็ต article
SEC.group แต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายที่ภูเก็ต articleแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล