ReadyPlanet.com
อ่านข่าวภูเก็ตออนไลน์บนเฟซบุ๊ค
พอเพียงก็เพียงพอ
หอการค้าจังหวัดภูเก็ต
เทศบาลตำบลราไวย์
เทศบาลตำบลศรีสุนทร
เทศบาลตำบลกะรน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต
เทศบาลตำบลวิชิต
ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ภูเก็ต
ภูเก็ตไข่มุก Phuket Pearl
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โรงแรมป่าตองเบย์ฮิลล์
บ้านศิลาชล ระยอง
Touch Star Resort เชียงใหม่
โรงแรมเครือกะตะกรุ๊ป
โรงแรมรอยัลพาราไดส์แอนด์สปา
Marina Phuket  Resort
โรงแรม Orchidacea Resort
โรงแรมกะตะธานี
ร้านคุณแม่จู้
ม.อ.ภูเก็ตPSU Phuket
บทความLifeStyle


ความร่วมมือในการพัฒนาเกาะบุโหล

 

 

 

            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามตกลงความร่วมมือกับมูลนิธิชัยพัฒนา ส่งบุคลากรและนักศึกษาพัฒนาเกาะบูโหลนดอน จังหวัดสตูล โดยมูลนิธิชัยพัฒนาสนับสนุนการศึกษา วิจัยและพัฒนา และนักศึกษา มอ.จะได้ใช้วิชาความรู้ไปช่วยเหลือชาวบ้าน เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน พร้อมทั้งขยายความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตเพื่อพัฒนาพื้นที่ชนบทในจังหวัดพังงาอย่างยั่งยืน ในสาขา วิศวกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการจัดการ และศึกษาศาสตร์

              ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และ รศ.ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามความร่วมมือในการพัฒนาเกาะบุโหลนและผลิตบัณฑิต โดยมีผู้ร่วมลงนามประกอบด้วย รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์อำนวย อินทสโร รองคณบดีฝ่ายบริหารและการศึกษาพิเศษ คณะนิติศาสตร์ ผศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผศ.พักตรา คูบุรัตน์ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และ ผศ.สมปอง ทองผ่อง รักษาการคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

            สืบเนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานความช่วยเหลือราษฎร ตำบลปากน้ำ บ้านเกาะบูโหลน อ.ละงู จ.สตูล ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จ.สตูล จำนวน 8 ราย ซึ่งต้องรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง จึงส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และทรงมีพระราชดำริให้พื้นที่เกาะบูโหลนดอนเป็นพื้นที่สำหรับการศึกษาในด้านการส่งเสริมด้านสุขอนามัย และจากพระราชดำริในการที่จะให้พัฒนาพื้นที่ชนบทอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะจังหวัดพังงา ซึ่งประสบภัยสึนามิอย่างรุนแรงเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 มูลนิธิชัยพัฒนา จึงได้ขยายความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตในสาขาต่างๆ มาพัฒนาถิ่นเกิด

            ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ให้ข้อคิดว่า ความรู้สามารถก่อให้เกิดทั้งการสร้างสรรค์และทำลาย การให้ความรู้และการพัฒนาให้เกิดความเจริญแต่ขาดจิตสำนึก ขาดคุณธรรมเป็นการพัฒนาที่หยาบกร้าน อยากเห็นระบบการศึกษามีการพัฒนา ความบกพร่องทางการศึกษาส่วนหนึ่งคือเลียนแบบฝรั่งมากเกินไป โดยไม่มีการปรับให้เข้ากับความเป็นไทย เราอาจจะเอาในส่วนความรู้พื้นฐานมาจากเขาเพื่อเป็นการ “รู้เขา” แต่จะต้อง “รู้เราด้วย” ด้วยการปรับความรู้นั้นให้เข้ากับระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมไทยด้วย การวิจัยควรเน้นเรื่องใกล้ตัวเป็นหลัก และสามารถตอบปัญหาท้องถิ่นได้ ประโยชน์ที่เกิดจากการเข้าไปพัฒนาพื้นที่เกาะบุโหลน คือ นักศึกษาได้ออกจากห้องเรียนเพื่อได้สัมผัสของจริงบ้าง เพื่อจะได้นำความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ เป็นการเรียนจากของจริง และจะเกิดจิตสำนึกในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

            รศ.ดร.สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการพระราชดำริ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ที่ประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีมติเห็นชอบให้การพัฒนาพื้นที่เกาะบูโหลนดอน จังหวัดสตูล เป็นนโยบายและโครงการระดับมหาวิทยาลัยที่จะดำเนินการร่วมกันหลายคณะ และเป็นโครงการ 1 มหาวิทยาลัย 1 จังหวัด ตามนโยบายของรัฐบาล
รอบรั้วการศึกษา

คณะผู้บริหาร ม.อ.ภูเก็ต ร่วมทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี
ม.อ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน
ม.อ.ภูเก็ต ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเขตอันดามัน
ม.อ.ภูเก็ต ร่วมประชุมหารือโครงการผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
ม.อ.ภูเก็ตเป็นเจ้าบ้านให้การต้อนรับพี่น้องผู้ขับรถรับส่งสาธารณะ
ม.อ.ภูเก็ตร่วมกับสถาบันขงจื้อเปิดสอบ HSK และ YCT
ม.อ.ภูเก็ต เปิดศูนย์พัฒนาขีดความสามารถนวัตกรรมการท่องเที่ยว
ราชภัฏภูเก็ตเปิดจัดสอบTOEIC
75 ปี รวมพลคนอาชีวะ งานสังสรรค์ศิษย์เก่า
อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมการจัดกิจกรรมค่ายแกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE จ.ภูเก็ต รุ่นที่ 12
กิจกรรมเดินวิ่งการกุศล “พิทักษ์เด็กมินิมาราธอน ครั้งที่ 10”
จัดการแข่งขันกีฬา “อนุบาลเกมส์”
กลุ่มจังหวัดอันดามันถกทิศทางการศึกษา
คณะการบริการการท่องเที่ยว ม.อ.ภูเก็ตจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
การจัดอาชีวศึกษาทวิภาคีด้านการโรงแรม
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
East Asia Regional Conferences in Mathematics Education (EARCOME)
หอการค้าภูเก็ตให้การต้อนรับ มหาวิทยาลัยเฉิงตู
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดอันดามันในยุค AEC
ม.อ.ภูเก็ต สวัสดีปีใหม่ชมรมผู้สื่อข่าวภูเก็ต
ม.ราชภัฏภูเก็ต มอบปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ม.อ.ภูเก็ต ต้อนรับ ทูตอินเดีย
คณะวิเทศศึกษาเปิดอบรมโครงการค่ายศิลปะและภาษาต่างประเทศ
พิธีปิดโครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับธุรกิจโรงแรม
ม.อ.ภูเก็ต เป็นศูนย์เครือข่ายการประเมินมาตรฐานบุคลากรทางการท่องเที่ยว
ภาคประชาชนพร้อมสู้ภัยพิบัติหรือไม่
ม.อ.ภูเก็ตร่วมกับชมรมเปตองจังหวัดภูเก็ต จัดการแข่งขันเปตอง
ราชภัฏภูเก็ต เปิด “เวทีเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ”
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2555
เสวนา “ความเสี่ยงการเกิดแผ่นดินไหว จ.ภูเก็ต
พิธีอัญเชิญพระรูป สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
รร.บ้านไม้เรียบจัดกิจกรรม “ทรีเคลล์ ผักกินใบใครรู้บ้าง”
มอ.ภูเก็ต ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก ม.มหิดล
พิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย รร.บ้านไม้เรียบ
Big Cleaning Day ม.อ.ภูเก็ต
To Be Number One Idol
ม.อ.ภูเก็ตบริจาคโลหิต
ม.อ.ภูเก็ต ต้อนรับ อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนส่องแสงพณิชยการ
ม.อ.ภูเก็ตจัดสอบ HSK
นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมถวายพระพรวันพ่อ
คณะวิเทศศึกษา มอบเงินสมทบสร้างพระราชานุสาวรีย์ฯ
ราชภัฏภูเก็ต ลงนามความร่วมมือในการพัฒนาวิชาชีพครู
ปฐมนิเทศครูโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
ม.อ.ภูเก็ต จัดงานคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขต
พิธีมอบทุนการศึกษา ภูเก็ตวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ตช่วยน้ำท่วมภาคกลาง
ออมสินร่วมกับโรงเรียนวันครูเปิดธนาคารโรงเรียน
ม.อ.ภูเก็ต ต้อนรับ ทูตเกาหลีประจำประเทศไทย
การอบรมปรับพื้นฐานวงโยธวาทิต เพื่อเทิดพระเกียรติ ๘๔ พรรษา องค์อัครมหาศิลปิน
โครงการ “อิ่มบุญผู้ให้ สุขใจผู้รับ”
ม.อ.ภูเก็ตปรับปรุงภูมิทัศน์รอบพระราชานุสาวรีย์
นิทรรศการแสดงศิลปะเด็กอบรมเชิงปฏิบัติการ
ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดถก ประจำปีทางวิชาการผู้นำหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ราชภักภูเก็ตจัดพิธีมอบบั้งติดปีก
ม.อ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมวิชาการ
แม่ลูกดีเด่น
“ฟ้า-ขาวเกมส์”
แฟนตาซีคิดดี” มอบทุนให้ 5 โรงเรียน
2 ปีห้องเรียนขงจื่อ ภว.
ม.อ.ภูเก็ต ถวายเทียนจำนำพรรษา
มอ จัดแข่งขัน ACM-ICPC
ม.อ.ภูเก็ต รณรงค์เลือกตั้ง
เวทีประชุมนานาชาติ
ทุนเรียนฟรี ม.อ.ภูเก็ต
ม.อ.ภูเก็ตช่วยเพื่อนญี่ปุ่น
อบจ.ภูเก็ต จัดงานจุดหมายที่ปลายฝัน
สวภก.ประกวด วงโยธวาทิตนักเรียน article
สตรีภูเก็ตร่วมตกลงMOU หมวกกันน๊อก article
มัคคุเทศก์เฉพาะ (ทางทะเลชายฝั่ง) รุ่นที่ 2
นักเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ร่วมเวียนเทียนอาสาฬหบูชา article
ราชภัฏภูเก็ตจัดรัฐธรรมนูญกับการเมืองไทย article
ม.อ.ภูเก็ตต้อนรับXiamen University article
MOU ม.อ.ภูเก็ตกับฟินแลนด์ article
ม.อ.ภูเก็ต ปิดการแข่งขัน ม.อ.ภูเก็ตคัพ ครั้งที่ 6 article
โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อเด็กไทย article
ดร.หยาว ชีหมิง ต้อนรับ นักศึกษาต่างชาติ มอ.หาดใหญ่ article
PSUต้อนรับผู้บริหารจากUiTM article
ภูเก็ตออนไลน์จัดกิจกรรมวันแม่ article
MOU อาชีวศึกษา article
วิทยาลัยชุมชนภูเก็ตจัดอบรม article
เสวนาการพัฒนาการศึกษา article
สนับสนุนเครือข่ายภาคใต้
ประธานชมรมผู้สื่อข่าวภูเก็ตคนใหม่ article
สัมมนาฟรี Animation ม.อ.ภูเก็ต
แข่งขันนกกรงหัวจุก
มงคลสมรสคนดัง
ต้อนรับติ๊กชิโร่
สภากาชาดไทย article
ประชุมความปลอดภัยนักท่องเที่ยวญี่ปุ่น article
อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการพบประชาชนตำบลเกาะแก้ว article
เทศบาลกะทู้ดูงานอีสานตอนล่าง article
สัมมนาทบทวนยุทธศาสตร์ article
ย้อนอดีตครั้งที่ 9 article
แสดงความยินดี ผู้ว่า ททท.คนใหม่ article
ททท.จัดโครงการสำนึกรักบ้านเกิด article
ประชุมเฝ้าระวังโรคติดต่อ article
อาชีวศึกษาภูเก็ต article
ราชภัฏภูเก็ต article
SEC.group แต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายที่ภูเก็ต article